Edit Content

تیچر پلاس، پلتفرم دوره های آموزشی آنلاین و آفلاین زبان انگلیسی

ردیف واژه معنی نقش گرامری
1 hand /hænd/ دست اسم
2 I’ll call dad. /aɪl kɔl dæd./ من بابا را صدا خواهم زد. جمله
3 flat /flæt/ آپارتمان اسم
4 cook /kʊk/ غذا درست کردن پختن، آشپزی کردن فعل
5 Where are you? /wɛr ɑr ju?/ کجا هستید؟ کجایی؟ جمله
6 come /kʌm/ آمدن فعل
7 Pardon? Can you say that again? /ˈpɑrdən? kæn ju seɪ ðæt əˈgɛn?/ ببخشید؟ می توانید دوباره آن را بگویید؟ جمله
8 He’s fixing the car. /hiz ˈfɪksɪŋ ðə kɑr./ او دارد ماشین را تعمیر می کند. جمله
9 She is in her office. /ʃi ɪz ɪn hɜr ˈɔfəs./ او در دفترش است. جمله
10 What are you doing? /wʌt ɑr ju ˈduɪŋ?/ چه کار می کنی؟ جمله
11 Where is he? /wɛr ɪz hi?/ او کجاست؟ جمله
12 garage /gəˈrɑʒ/ گاراژ پارکینگ سرپوشیده اسم
13 garden /ˈɡɑːrdn/ باغ باغچه اسم
14 work /wˈɜːrk/ کار کردن فعل
15 football /ˈfʊt.bɔːl/ فوتبال اسم
16 He’s in the living room. /hiz ɪn ðə ˈlɪvɪŋ rum./ او در اتاق نشیمن است. جمله
17 mirror /ˈmɪr.ər/ آینه اسم
18 He’s watching TV. /hiz ˈwɑʧɪŋ ˈtiˈvi./ او دارد تلویزیون تماشا می کند. جمله
19 house /hɑʊs/ خانه اسم
20 They’re playing football. /ðɛr ˈpleɪɪŋ ˈfʊtˌbɔl./ آنها دارند فوتبال بازی می کنند. جمله
21 bathroom /ˈbɑːθ.rʊm/ حمام – دستشویی اسم
22 room /ruːm/ اتاق اسم
23 Where is she? /wɛr ɪz ʃi?/ او کجاست؟ جمله
24 table /ˈteɪ.bəl/ میز اسم
25 office /ˈɔː.fɪs/ شرکت دفتر کار، اداره اسم
26 play /pleɪ/ بازی کردن فعل
27 computer /kəmˈpjuːtər/ رایانه کامپیوتر اسم
28 living room /ˈlɪv.ɪŋˌrʊm/ اتاق نشیمن هال اسم
29 What’s he doing? /wʌts hi ˈduɪŋ?/ او در حال انجام چه کاری است؟ او دارد چه می کند؟ جمله
30 clock /klɑːk/ ساعت اسم
31 kitchen /ˈkɪtʃ.ən/ آشپزخانه اسم
32 apartment /əˈpɑrt.mənt/ آپارتمان واحد مسکونی آپارتمانی اسم
33 watch /wɒtʃ/ تماشا کردن نگاه کردن فعل
34 What am I doing? /wʌt æm aɪ ˈduɪŋ?/ من دارم چه کار می کنم؟ جمله
35 read /riːd/ خواندن مطالعه کردن فعل
36 What are they doing? /wʌt ɑr ðeɪ ˈduɪŋ?/ آنها دارند چه کار می کنند؟ جمله
37 I’m in the bedroom. /aɪm ɪn ðə ˈbɛˌdrum./ من در اتاق خواب هستم. جمله
38 Wash your hands and come for lunch. /wɑʃ jʊər hændz ænd kʌm fɔr lʌnʧ./ دست هایت را بشوی و برای ناهار بیا. جمله
39 stairs /sterz/ پله پلکان اسم
40 villa /ˈvɪlə/ ویلا خانه ییلاقی اسم
41 newspaper /ˈnuːzˌpeɪ.pər/ روزنامه اسم
42 No, that’s not correct. /noʊ, ðæts nɑt kəˈrɛkt./ نه، درست نیست. جمله
43 correct /kəˈrekt/ صحیح درست صفت
44 study /ˈstʌd.i/ درس خواندن مطالعه کردن، آموختن، آموزش دیدن فعل
45 call /kɔːl/ نامیدن صدا زدن، صدا کردن فعل
46 What is he doing? /wʌt ɪz hi ˈduɪŋ?/ او دارد چه کار می کند؟ جمله
47 bookcase /ˈbʊk.keɪs/ قفسه کتاب اسم
48 They’re in the garage. /ðɛr ɪn ðə gəˈrɑʒ./ آنها در گاراژ هستند. جمله
49 Where’s dad? /wɛrz dæd?/ بابا کجاست؟ جمله
50 I’m in the kitchen. /aɪm ɪn ðə ˈkɪʧən./ من در آشپزخانه هستم. جمله
51 wash /wɒʃ/ شستن تمیز کردن، پاک کردن فعل
52 She’s reading a book. /ʃiz ˈrɛdɪŋ ə bʊk./ او دارد کتاب می خواند. جمله
53 blanket /ˈblæŋ.kɪt/ پتو رو انداز اسم
54 bedroom /ˈbed.rʊm/ اتاق خواب اسم
55 TV /ˈtiˈvi/ تلویزیون اسم
56 Is he in the garage? /ɪz hi ɪn ðə gəˈrɑʒ?/ آیا او در گاراژ است؟ جمله
57 I’m cooking. /aɪm ˈkʊkɪŋ./ دارم آشپزی می کنم. جمله
58 I’m so hungry. /aɪm soʊ ˈhʌŋgri./ من خیلی گرسنه هستم. جمله
59 fix /fɪks/ تعمیر کردن درست کردن فعل
60 television /ˈtel.ə.vɪʒ.ən/ تلویزیون اسم
61 Where are they? /wɛr ɑr ðeɪ?/ آنها کجا هستند؟ جمله
62 comb /koʊm/ شانه (وسیله) اسم
63 What is she doing? /wʌt ɪz ʃi ˈduɪŋ?/ او دارد چه می کند؟ او در حال انجام چه کاری است؟ جمله
64 radio /ˈreɪd.iːˌoʊ/ رادیو اسم
65 tower /ˈtɑʊ.ər/ برج اسم
66 lunch /lʌntʃ/ ناهار نهار اسم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *