Edit Content

تیچر پلاس، پلتفرم دوره های آموزشی آنلاین و آفلاین زبان انگلیسی

ردیف واژه معنی نقش گرامری
1 village /ˈvɪləʤ/ روستا دهکده، ده اسم
2 wind /wɪnd/ باد اسم
3 What’s the people’s job? /wʌts ðə ˈpipəlz ʤɑb?/ شغل مردم (آن شهر) چیست؟ جمله
4 It sounds to be a very interesting place. /ɪt saʊndz tu bi ə ˈvɛri ˈɪntrəstɪŋ pleɪs./ به نظر می رسد مکان بسیار جالبی است. جمله
5 hen /hɛn/ مرغ اسم
6 winter /ˈwɪn.tər/ زمستان اسم
7 fall /fɔːl/ پاییز اسم
8 Can you give me some examples? /kæn ju gɪv mi sʌm ɪgˈzæmpəlz?/ می توانید چند مثال برای من بزنید؟ جمله
9 icy /ˈɑɪ.si/ یخ‌زده پوشیده از یخ صفت
10 hot /hɑːt/ داغ خیلی گرم صفت
11 raise /reɪz/ پرورش دادن پروردن فعل
12 rain /reɪn/ باران اسم
13 cow /kaʊ/ گاو اسم
14 Are there many people in the village? /ɑr ðɛr ˈmɛni ˈpipəl ɪn ðə ˈvɪləʤ?/ آیا مردم زیادی در روستا زندگی می کنند؟ جمله
15 It’s a mountain village with many trees and flowers. /ɪts ə ˈmaʊntən ˈvɪləʤ wɪð ˈmɛni triz ænd ˈflaʊərz./ آن یک روستای کوهستانی با درختان و گل های بسیار است. جمله
16 What’s the weather like in …? /wʌts ðə ˈwɛðər laɪk ɪn …?/ آب و هوا در … چگونه است؟ جمله
17 summer /ˈsʌm.ər/ تابستان اسم
18 tree /triː/ درخت اسم
19 warm /wɔrm/ گرم صفت
20 cold /koʊld/ سرد صفت
21 farm /fɑːrm/ مزرعه اسم
22 spring /sprɪŋ/ بهار اسم
23 hill /hɪl/ تپه اسم
24 Are there any fields? /ɑr ðɛr ˈɛni fildz?/ آیا مزارع هم دارد؟ جمله
25 thermometer /θərˈmɑmətər/ دماسنج اسم
26 weather /ˈweð.ər/ آب و هوا وضع هوا اسم
27 field /fiːld/ مزرعه اسم
28 There’s a lot of wind in summer, fall and winter. /ðɛrz ə lɑt ʌv wɪnd ɪn ˈsʌmər, fɔl ænd ˈwɪntər./ در تابستان، پاییز و زمستان باد بسیار زیاد می وزد. جمله
29 Is it near the city? /ɪz ɪt nɪr ðə ˈsɪti?/ آیا نزدیک شهر است؟ جمله
30 flower /ˈflɑʊ.ər/ گل اسم
31 Is it cold in winter? /ɪz ɪt koʊld ɪn ˈwɪntər?/ آیا در زمستان سرد می شود؟ جمله
32 Is there much rain in spring? /ɪz ðɛr mʌʧ reɪn ɪn sprɪŋ?/ آیا در بهار باران زیاد می بارد؟ جمله
33 dry /drɑɪ/ خشک صفت
34 rainy /ˈreɪn.i/ بارانی صفت
35 Is there a river? /ɪz ðɛr ə ˈrɪvər?/ آیا رودخانه دارد؟ جمله
36 animal /ˈæn.ə.məl/ حیوان اسم
37 interesting /ˈɪn.trə.stɪŋ/ جالب جذاب صفت
38 sunny /ˈsʌn.i/ آفتابی صفت
39 plow /plaʊ/ گاو آهن خیش اسم
40 place /pleɪs/ مکان محل، جا اسم
41 horse /hɔːrs/ اسب اسم
42 mountain /ˈmɑʊnt.ən/ کوه کوهستان اسم
43 chicken /ˈtʃɪk.ən/ مرغ جوجه اسم
44 Where are you from? /wɛr ɑr ju frʌm?/ اهل کجایی؟ کجایی هستید؟ جمله
45 It’s famous for its sunflower fields. /ɪts ˈfeɪməs fɔr ɪts ˈsʌnˌflaʊər fildz./ آنجا به خاطر مزارع گل های آفتابگردانش معروف است. جمله
46 river /ˈrɪv.ər/ رودخانه اسم
47 cattle /ˈkæt̬.əl/ گاوها (اعم از نر و ماده) دام اسم
48 dog /dɔːɡ/ سگ اسم
49 sunflower /ˈsʌnˌflaʊər/ آفتابگردان اسم
50 What about the weather? /wʌt əˈbaʊt ðə ˈwɛðər?/ آب و هوایش چطور است؟ جمله
51 snowy /ˈsnoʊi/ برفی صفت
52 very /ˈver.i/ خیلی بسیار قید
53 tractor /ˈtræktər/ تراکتور اسم
54 They work on farms and raise animals. /ðeɪ wɜrk ɑn fɑrmz ænd reɪz ˈænəməlz./ آنها در مزرعه کار می کنند و دام پرورش می دهند. جمله

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *