Edit Content

تیچر پلاس، پلتفرم دوره های آموزشی آنلاین و آفلاین زبان انگلیسی

ردیف واژه معنی نقش گرامری
1 play volleyball /pleɪ ˈvɑliˌbɔl/ والیبال بازی کردن عبارت
2 Who can work with a computer? /hu kæn wɜrk wɪð ə kəmˈpjutər?/ کی بلد است با کامپیوتر کار کند؟ چه کسی می تواند با کامپیوتر کار کند؟ جمله
3 Can you make a cake? /kæn ju meɪk ə keɪk?/ می توانی کیک درست کنی؟ کیک درست کردن بلد هستی؟ جمله
4 Can I see your photos? /kæn aɪ si jʊər ˈfoʊˌtoʊz?/ می توانم عکس هایت را ببینم؟ جمله
5 Who can draw? /hu kæn drɔ?/ چه کسی می تواند نقاشی بکشید؟ کی نقاشی بلد است؟ جمله
6 Are you good at drawing? /ɑr ju gʊd æt ˈdrɔɪŋ?/ آیا نقاشی ات خوب است؟ جمله
7 Are you good at searching the Web? /ɑr ju gʊd æt ˈsɜrʧɪŋ ðə wɛb?/ آیا شما در جستجو در فضای اینترنت خوب هستید؟ آیا خوب بلد هستید در وب جستجو کنید؟ جمله
8 act in movies /ækt ɪn ˈmuviz/ بازی کردن در فیلم های سینمایی عبارت
9 drawing /ˈdrɔː.ɪŋ/ طراحی (هنر) نقاشی اسم
10 Are they good at swimming? /ɑr ðeɪ gʊd æt ˈswɪmɪŋ?/ آیا شنا کردن آنها خوب است؟ آیا آنها در شنا کردن خوب هستند؟ جمله
11 photo /ˈfoʊt̬.oʊ/ عکس اسم
12 Is he good at playing football? /ɪz hi gʊd æt ˈpleɪɪŋ ˈfʊtˌbɔl?/ آیا او خوب فوتبال بازی میکند؟ آیا فوتبال بازی کردن او خوب است؟ جمله
13 ride a horse /raɪd ə hɔrs/ اسب سواری کردن عبارت
14 play basketball /pleɪ ˈbæskətˌbɔl/ بسکتبال بازی کردن عبارت
15 Who is good at telling stories? /hu ɪz gʊd æt ˈtɛlɪŋ ˈstɔriz?/ کی خوب می تواند داستان بگوید؟ کی داستان گفتن خوب بلد است؟ جمله
16 wow! /waʊ!/ وای! اوه!، آه! حرف ندا
17 Why not? /waɪ nɑt?/ چرا که نه؟ جمله
18 Recite the Holy Quran /rəˈsaɪt ðə ˈhoʊli kɔːrˈɑːn/ قرائت کردن قرآن مجید عبارت
19 do a puzzle /du ə ˈpʌzəl/ پازل درست کردن جورچین بازی کردن عبارت
20 Excuse me, I have a question. /ɪkˈskjus mi, aɪ hæv ə ˈkwɛsʧən./ ببخشید، من یک سوال دارم. جمله
21 Who can play tennis? /hu kæn pleɪ ˈtɛnɪs?/ کی می تواند تنیس بازی کند؟ کی بلد است تنیس بازی کند؟ جمله
22 tell a story /tɛl ə ˈstɔri/ داستان گفتن داستان تعریف کردن عبارت
23 Can they play basketball? /kæn ðeɪ pleɪ ˈbæskətˌbɔl?/ آیا آنها می توانند بسکتبال بازی کنند؟ آیا آنها بلد هستند بسکتبال بازی کنند؟ جمله
24 play badminton /pleɪ ˈbædˌmɪntən/ بدمینتون بازی کردن عبارت
25 run /rʌn/ دویدن فعل
26 Can she search the Web? /kæn ʃi sɜrʧ ðə wɛb?/ آیا او می تواند در اینترنت جستجو کند؟ آیا او سرچ کردن در اینترنت را بلد است؟ جمله
27 good /gʊd/ خوب صفت
28 swim /swɪm/ شنا کردن فعل
29 Are you good at riding a bicycle? /ɑr ju gʊd æt ˈraɪdɪŋ ə ˈbaɪsɪkəl?/ آیا دوچرخه سواری ات خوب است؟ آیا خوب دوچرخه سواری کردن بلدی؟ جمله
30 Can you ride a bicycle? /kæn ju raɪd ə ˈbaɪsɪkəl?/ می توانید دوچرخه سواری کنید؟ دوچرخه سواری بلد هستی؟ جمله
31 Is she good at cooking? /ɪz ʃi gʊd æt ˈkʊkɪŋ?/ آیا آشپزی او خوب است؟ جمله
32 draw /drɔː/ نقاشی کشیدن نقاشی کردن، کشیدن فعل
33 Come to my house this afternoon. /kʌm tu maɪ haʊs ðɪs ˌæftərˈnun./ امروز بعد از ظهر به خانه ی من بیا. جمله
34 take photos /teɪk ˈfoʊˌtoʊz/ عکس گرفتن عبارت
35 Can he do a puzzle? /kæn hi du ə ˈpʌzəl?/ آیا او می تواند پازل را تکمیل کند؟ آیا او می تواند جورچین بازی کند؟ جمله
36 ability /əˈbɪləti/ مهارت توانایی اسم
37 I’m not good at drawing. /aɪm nɑt gʊd æt ˈdrɔɪŋ./ من نقاشی ام خوب نیست. جمله
38 Can you draw? /kæn ju drɔ?/ می توانی نقاشی بکشی؟ نقاشی کشیدن بلدی؟ جمله
39 Who is good at riding a bicycle? /hu ɪz gʊd æt ˈraɪdɪŋ ə ˈbaɪsɪkəl?/ چه کسی دوچرخه سواری اش خوب است؟ جمله
40 work with a computer /wɜrk wɪð ə kəmˈpjutər/ با کامپیوتر کار کردن عبارت
41 Who can take photos? /hu kæn teɪk ˈfoʊˌtoʊz?/ کی می تواند عکس بگیرد؟ کی بلد است عکس بگیرد؟ جمله
42 Your drawing is very good. /jʊər ˈdrɔɪŋ ɪz ˈvɛri gʊd./ نقاشی تو خیلی قشنگ است. جمله
43 draw a picture /drɔ ə ˈpɪkʧər/ نقاشی کشیدن عبارت
44 play ping-pong /pleɪ pɪŋ-pɔŋ/ پینگ پنگ بازی کردن عبارت
45 make tea /meɪk ti/ چای درست کردن عبارت
46 I can take good photos. /aɪ kæn teɪk gʊd ˈfoʊˌtoʊz./ من می توانم خوب عکس بگیرم. من بلدم عکس های خوبی بگیرم. جمله
47 speak /spiːk/ صحبت کردن حرف زدن، سخن گفتن فعل
48 I can’t make it today. /aɪ kænt meɪk ɪt tuˈdeɪ./ من امروز نمی توانم (بیایم). جمله
49 ride a bicycle /raɪd ə ˈbaɪsɪkəl/ دوچرخه سواری کردن عبارت
50 play tennis /pleɪ ˈtɛnəs/ تنیس بازی کردن عبارت
51 play chess /pleɪ ʧɛs/ شطرنج بازی کردن عبارت
52 type /tɑɪp/ تایپ کردن فعل
53 read /riːd/ خواندن مطالعه کردن فعل
54 puzzle /ˈpʌz.əl/ جدول پازل، جورچین اسم
55 You can bring your drawing book, too. /ju kæn brɪŋ jʊər ˈdrɔɪŋ bʊk, tu./ می توانی دفتر نقاشی ات را هم همراه خودت بیاوری. جمله

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *