Edit Content

تیچر پلاس، پلتفرم دوره های آموزشی آنلاین و آفلاین زبان انگلیسی

ردیف واژه معنی نقش گرامری
1 see a war movie /si ə wɔr ˈmuvi/ یک فیلم جنگی دیدن عبارت
2 We can watch it together. /wi kæn wɑʧ ɪt təˈgɛðər./ می توانیم با همدیگر تماشا کنیم. جمله
3 event /ɪˈvɛnt/ رویداد رخداد، نتیجه، اتفاق اسم
4 update a blog /əpˈdeɪt ə blɔg/ به روز کردن یک وبلاگ عبارت
5 look at the newsstand /lʊk æt ðə ˈnuzˌstænd/ نگاهی به دکه روزنامه فروشی انداختن عبارت
6 wonderful /ˈwʌn.dər.fəl/ شگفت‌انگیز صفت
7 watch a quiz show /wɑʧ ə kwɪz ʃoʊ/ مسابقه تلویزیونی تماشا کردن عبارت
8 interview somebody /ˈɪntərˌvju ˈsʌmˌbɑdi/ با شخصی مصاحبه کردن عبارت
9 attend /əˈtend/ حضور داشتن شرکت کردن فعل
10 Change the TV channels /ʧeɪnʤ ðə ˈtiˈvi ˈʧænəlz/ شبکه تلویزیون را عوض کردن کانال تلویزیون را عوض کردن عبارت
11 text a message /tɛkst ə ˈmɛsəʤ/ پیامک تایپ کردن پیامک نوشتن عبارت
12 cartoon /kɑrˈtuːn/ کارتون داستان مصور اسم
13 busy /ˈbɪz.i/ پرمشغله مشغول، شلوغ صفت
14 yesterday /ˈjes.tər.deɪ/ دیروز قید
15 install an antivirus program /ɪnˈstɔl ən ˈænti ˈvaɪrəs ˈproʊˌgræm/ یک برنامه آنتی ویروس نصب کردن عبارت
16 I attended Fajr International Film Festival. /aɪ əˈtɛndəd Fajr ˌɪntərˈnæʃənəl fɪlm ˈfɛstəvəl./ من در جشنواره بین المللی فیلم فجر شرکت کردم. جمله
17 movie /ˈmuː.vi/ فیلم اسم
18 amazing /əˈmeɪ.zɪŋ/ شگفت‌آور شگفت انگیز، خوب، عالی صفت
19 receive an e-mail /rəˈsiv ən i-meɪl/ ایمیل دریافت کردن عبارت
20 It’s amazing! /ɪts əˈmeɪzɪŋ!/ محشره! عالیه! جمله
21 There is a football match on TV tonight. /ðɛr ɪz ə ˈfʊtˌbɔl mæʧ ɑn ˈtiˈvi təˈnaɪt./ امشب در تلویزیون مسابقه فوتبالی پخش می شود. جمله
22 How fantastic! /haʊ fænˈtæstɪk!/ چقدر جالب! چقدر عالی! جمله
23 That’s great! /ðæts greɪt!/ عالیه! محشره! جمله
24 Well done! /wɛl dʌn!/ آفرین! احسنت! حرف ندا
25 That’s great news! /ðæts greɪt njuz!/ عجب خبر خوبی! خبر عالی ای است! جمله
26 use information technology /juz ˌɪnfərˈmeɪʃən tɛkˈnɑləʤi/ استفاده کردن از فناوری اطلاعات عبارت
27 Download something from the Internet /ˈdaʊnˌloʊd ˈsʌmθɪŋ frʌm ði ˈɪntərˌnɛt/ چیزی را از اینترنت دانلود کردن جمله
28 Did you enjoy your weekend? /dɪd ju ɛnˈʤɔɪ jʊər ˈwiˌkɛnd?/ آیا از آخر هفته لذت بردی؟ جمله
29 text /tekst/ پیام دادن (از طریق موبایل) فعل
30 What a wonderful day! /wʌt ə ˈwʌndərfəl deɪ!/ چه روز قشنگی! چه روز شگفت انگیزی! جمله
31 excellent /ˈek.sə.lənt/ عالی بی‌نقص، تمام و کمال صفت
32 comedy /ˈkɑmədi/ نمایش خنده‌دار کمدی اسم
33 install a computer dictionary /ɪnˈstɔl ə kəmˈpjutər ˈdɪkʃəˌnɛri/ نصب کردن یک فرهنگ لغت کامپیوتری عبارت
34 media /ˈmidiə/ رسانه اسم
35 surf /sɜrf/ جست‌وجو کردن (در اینترنت) فعل
36 fantastic /fænˈtæs.tɪk/ خارق‌العاده عالی، بسیار خوب صفت
37 I am also interested in its events and movies. /aɪ æm ˈɔlsoʊ ˈɪntrəstəd ɪn ɪts ɪˈvɛnts ænd ˈmuviz./ من همچنین علاقه مند به جشنواره ها (مراسم ها) و فیلم سینمایی هستم. جمله
38 Connect to the Internet /kəˈnɛkt tu ði ˈɪntərˌnɛt/ به اینترنت وصل شدن جمله
39 Please buy some fruits. /pliz baɪ sʌm fruts./ لطفا مقداری میوه بخر. جمله
40 brilliant /ˈbrɪl.jənt/ عالی فوق‌العاده، ممتاز صفت
41 participate in an online course /pɑrˈtɪsəˌpeɪt ɪn ən ˈɔnˌlaɪn kɔrs/ شرکت کردن در یک دوره آموزشی آنلاین عبارت
42 website /ˈweb.saɪt/ تارنما وب سایت اسم
43 report /rɪˈpɔːrt/ گزارش مقاله اسم
44 I get home at … /aɪ gɛt hoʊm æt …/ من ساعت … به خانه می رسم. جمله
45 Attend a TV program /əˈtɛnd ə ti vi ˈproʊˌgræm/ در یک برنامه تلویزیونی شرکت کردن عبارت
46 Just a moment. /ʤʌst ə ˈmoʊmənt./ یک لحظه (صبر کنید). چند لحظه (صبر کنید) جمله
47 That’s really nice! /ðæts ˈrɪli naɪs!/ واقعا عالیه! آن واقعا خوب است! جمله
48 That’ll be all fun! /ˈðætəl bi ɔl fʌn!/ خیلی خوش خواهد گذشت! جمله
49 You can surf its website if you like. /ju kæn sɜrf ɪts ˈwɛbˌsaɪt ɪf ju laɪk./ می توانی اگر دوست داشتی سری به وب سایت آنجا بزنی. جمله
50 IT /aɪ ti/ فناوری اطلاعات آی تی اسم
51 Could you please give me the website address? /kʊd ju pliz gɪv mi ðə ˈwɛbˌsaɪt ˈæˌdrɛs?/ می توانید لطفا آدرس وب سایت را به من بدهید؟ جمله
52 Did you watch the reports on TV last night? /dɪd ju wɑʧ ðə rɪˈpɔrts ɑn ˈtiˈvi læst naɪt?/ آیا دیشب گزارش های تلویزیونی را تماشا کردی؟ جمله

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *