Edit Content

تیچر پلاس، پلتفرم دوره های آموزشی آنلاین و آفلاین زبان انگلیسی

ردیف واژه معنی نقش گرامری
1 recharge the e-ticket /riˈʧɑrʤ ði i-ˈtɪkət/ شارژ مجدد بلیت الکترونیک عبارت
2 gas station /ˈgæsˌsteɪ.ʃən/ جایگاه سوخت پمپ بنزین اسم
3 He often plays outside. /hi ˈɔfən pleɪz ˈaʊtˈsaɪd./ او اغلب بیرون (از خانه) بازی می کند. جمله
4 What does a firefighter do? /wʌt dʌz ə ˈfaɪrˌfaɪtər du?/ یک آتش نشان چه کار می کند؟ جمله
5 never /ˈnev.ər/ هرگز هیچ وقت قید
6 Is there a fire station near here? /ɪz ðɛr ə ˈfaɪər ˈsteɪʃən nɪr hir?/ آیا در نزدیکی اینجا اداره آتش نشانی هست؟ جمله
7 What is her job? /wʌt ɪz hɜr ʤɑb?/ شغل او چیست؟ جمله
8 Thanks a lot! /θæŋks ə lɑt!/ خیلی ممنون! جمله
9 fast /fæst/ سریع تند، پرشتاب، چابک صفت
10 When is the break? /wɛn ɪz ðə breɪk?/ زنگ تفریح کی است؟ وقت استراحت کی است؟ جمله
11 When does a firefighter go to work? /wɛn dʌz ə ˈfaɪrˌfaɪtər goʊ tu wɜrk?/ یک آتش نشان چه زمانی به سرکار می رود؟ جمله
12 How do you come to school? /haʊ du ju kʌm tu skul?/ شما چطور به مدرسه می آیید؟ با چه وسیله ای به مدرسه می آیید؟ جمله
13 firefighter /ˈfaɪrˌfaɪtər/ آتش‌نشان اسم
14 fire station /ˈfɑɪrˌsteɪ.ʃən/ ایستگاه آتش نشانی اداره آتش نشانی اسم
15 cheap /tʃiːp/ ارزان صفت
16 stamp /stæmp/ تمبر اسم
17 send an e-mail /sɛnd ən i-meɪl/ ایمیل فرستادن عبارت
18 open an account /ˈoʊpən ən əˈkaʊnt/ حساب (بانکی) باز کردن عبارت
19 Because it’s fast and cheap. /bɪˈkɔz ɪts fæst ænd ʧip./ چون سریع و ارزان است. جمله
20 I’m lost. /aɪm lɔst./ من گم شده ام. جمله
21 get off a bus /gɛt ɔf ə bʌs/ از اتوبوس پیاده شدن عبارت
22 envelope /ˈen.vəˌloʊp/ پاکت (نامه) اسم
23 help charity /hɛlp ˈʧɛrɪti/ به (موسسه) خیریه کمک کردن عبارت
24 donate blood /ˈdoʊˌneɪt blʌd/ خون اهدا کردن عبارت
25 take out money /teɪk aʊt ˈmʌni/ پول برداشت کردن پول کشیدن (از خودپرداز) عبارت
26 break /breɪk/ وقت استراحت وقفه، تنفس (در مدرسه و …) اسم
27 What can I do for you? /wʌt kæn aɪ du fɔr ju?/ چه کاری از دست من بر می آید؟ چه کار می توانم برای تان انجام دهم؟ جمله
28 Who helps lost children? /hu hɛlps lɔst ˈʧɪldrən?/ چه کسی به کودکان گمشده کمک می کند؟ جمله
29 They never come late. /ðeɪ ˈnɛvər kʌm leɪt./ آنها هیچوقت دیر نمی آیند. جمله
30 hire a taxi /ˈhaɪər ə ˈtæksi/ تاکسی گرفتن عبارت
31 because /bɪˈkɒz/ چون زیرا، برای اینکه حرف ربط
32 wake up /weɪk ʌp/ از خواب بیدار شدن از خواب بیدار کردن، سرحال کردن فعل
33 Actually it’s near here. /ˈækʧuəli ɪts nɪr hir./ درواقع آن نزدیک به اینجاست. جمله
34 service /ˈsɜrvəs/ خدمت خدمت‎رسانی اسم
35 What time does it open? /wʌt taɪm dʌz ɪt ˈoʊpən?/ چه ساعتی باز می شود؟ جمله
36 I can take you home. /aɪ kæn teɪk ju hoʊm./ من میتوانم تو را به خانه برسانم. من می توانم تو را به خانه ببرم. جمله
37 often /ˈɔː.fən/ اغلب بیشتر وقت ها، خیلی قید
38 He puts out fire and saves people’s lives. /hi pʊts aʊt ˈfaɪər ænd seɪvz ˈpipəlz laɪvz./ او آتش را خاموش می کند و جان مردم را نجات می دهد. جمله
39 Mandarin /ˈmændərən/ زبان ماندارین اسم
40 corner /ˈkɔːr.nər/ گوشه نبش، کنار اسم
41 And is it an easy job?! /ænd ɪz ɪt ən ˈizi ʤɑb?!/ و آیا آن شغل آسانی است؟! جمله
42 keep the city clean /kip ðə ˈsɪti klin/ شهر را تمیز نگه داشتن جمله
43 What’s your favorite job? /wʌts jʊər ˈfeɪvərɪt ʤɑb?/ شغل مورد علاقه ی شما چیست؟ جمله
44 post office /ˈpoʊstˌɔː.fəs/ اداره پست دفتر پست اسم
45 I like to be a firefighter. /aɪ laɪk tu bi ə ˈfaɪrˌfaɪtər./ من دوست دارم آتش نشان شوم. جمله
46 I think he goes to work on shifts. /aɪ θɪŋk hi goʊz tu wɜrk ɑn ʃɪfts./ من فکر می کنم او شیفتی کار می کند. جمله
47 I take a bus. /aɪ teɪk ə bʌs./ من سوار اتوبوس می شوم. جمله
48 She always studies hard. /ʃi ˈɔlˌweɪz ˈstʌdiz hɑrd./ او همیشه بسیار درس می خواند. جمله
49 bring to the ER /brɪŋ tu ði i ɑr/ به اورژانس آوردن عبارت
50 postcard /ˈpoʊst.kɑrd/ کارت پستال اسم
51 do voluntary work /du ˈvɑləntɛri wɜrk/ کار داوطلبانه انجام دادن جمله
52 shift /ʃɪft/ شیفت نوبت اسم
53 Where does he work? /wɛr dʌz hi wɜrk?/ او کجا کار می کند؟ جمله
54 get on a bus /gɛt ɑn ə bʌs/ سوار اتوبوس شدن عبارت
55 call the emergency /kɔl ði ɪˈmɜrʤənsi/ به اورژانس زنگ زدن عبارت
56 It’s just round the corner. /ɪts ʤʌst raʊnd ðə ˈkɔrnər./ آن درست سر پیچ است. آن درست سر نبش است. جمله
57 Why does he go to work by bus? /waɪ dʌz hi goʊ tu wɜrk baɪ bʌs?/ چرا او با اتوبوس به سر کار می رود؟ جمله
58 You can get them from a post office. /ju kæn gɛt ðɛm frʌm ə poʊst ˈɔfəs./ می توانید آنها را از اداره پست بخرید. جمله
59 put out fire /pʊt aʊt ˈfaɪər/ آتش خاموش کردن آتش را مهار کردن عبارت
60 ask the information desk /æsk ði ˌɪnfərˈmeɪʃən dɛsk/ از باجه اطلاعات پرسیدن عبارت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *