Edit Content

تیچر پلاس، پلتفرم دوره های آموزشی آنلاین و آفلاین زبان انگلیسی

همه زمان فعلهای انگلیسی در یک نگاه

English tenses at a glance


Present simple حال ساده

شکل ساده فعل(مصدر بدونTo)+فاعل

I go.

من می‌رومPresent continuous حال استمراری

شكل ing فعل اصلی+am/is/are+فاعل

I am going

من دارم می‌روم.

You are going.

تو داری می‌روی.Past simple گذشته ساده

شکل گذشته فعل+فاعل

I went.

من رفتم.Past continuousگذشته استمراری

فعل با ing+was/were+فاعل

I was going. You were going.

تو داشتی می‌رفتی. من داشتم می‌رفتم.Present Perfect Tense حال کامل/ماضی نقلی

اسم مفعول(قسمت سوم فعل اصلي)+have/has+فاعل

I have gone . He has gone.

او رفته است. من رفته ام.Present Perfect Continuous

حال کامل استمراری: ماضی نقلی استمراری

فعل با ing ـ+have/has+been+فاعل

I have been going.

من داشته(ام) می‌رفته ام.

I have been living here since 1980.

من از 1980 اینجا زندگی می‌کرده ام. (هنوز هم دارم زندگی می‌کنم)
عملی که در گذشته ادامه داشته و هنوز هم ادامه دارد.Past perfect simpleماضی بعید

اسم مفعول (قسمت سوم فعل)+had+فاعل

I had gone.

من رفته بودم.

When I saw him I noticed that he had had a haircut.

وقتی که من او را دیدم متوجه شدم که موهایش را کوتاه کرده بود(است).
بیان کاری که در گذشته قبل از اتفاق گذشته دیگری انجام گرفته استPast perfect continuousگذشته کامل استمراری

فعل باingـ+been+ـhadـ+فاعل

I had been going.

من داشتم می‌رفته ام.

He had been living in Tehran for 10 years before he died.

او قبل از اینکه بمیرد، ده سال در تهران (داشته) زندگی می‌کرده است.Future simple آینده ساده

مصدر بدون toـ+will+فاعل

I will go.

من خواهم رفت.

I will be there tomorrow.

من فردا آنجا خواهم بود.Future continuous آینده استمراری

فعل با ingـ+ـbeـ+ـwillـ+فاعل

I will be going there.

من به آنجا خواهم رفت.

I will be waiting there.

من آنجا منتظر خواهم بود.

کاری که در زمان معینی در آینده در حال ادامه استFuture perfect simpleآینده کامل

اسم مفعول (حالت سوم)فعل +ـWill+have+ فاعل

When you return, I will have done my work.

وقتی که تو خواهی برگشت من کارم را تمام کرده ام. (وقتی تو برگردی من کارم تمام شده است.)

كاری که قبل از کار دیگری در آینده تمام و کامل شده استFuture perfect continuousآینده کامل استمراری

فعل باingـ +Will+have+been+فاعل

Next year I will have been working in that company for 10 years.

سال بعد من درآن شرکت به مدت ده سال کار خواهم کرد.

*معادل این زمان در زبان فارسی وجود ندارد، این زمان برای کاری است که تا زمان معینی در آینده انجام خواهد گرفت و کامل خواهد شد یا قبل از زمانی در آینده تمام خواهد شد؛ و مدتی هم ادامه خواهد داشت.پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *