اصلاح درباره تنفر داشتن

بدون دیدگاه

اصلاح کاربردی در خصوص “تنفر داشتن”

برای مفهوم ‘متنفر بودن از، تنفر داشتن از’ یکی از رایج ترین واژگانی که مورد استفاده قرار می گیرد کلمه hate است؛ اما این تنها واژه ای نیست که افراد برای بیان این مفهوم استفاده می کنند. یکی دیگر از واژگانی که افراد برای بیان این مفهوم استفاده می کنند اصلاح can’t stand است.

به دو مثال توجه کنیم:

I can’t stand your friend!

از دوستت متنفرم!

Why can’t you stand pizza?

چرا از پیتزا متنفری؟

نکته: اگر بخواهیم بعد از این اصلاح از یک فعل استفاده کنیم، به انتهای فعل مورد استفاده حروف ing اضافه می شود. به یک مثال توجه کنید:

I can’t stand waiting for buses.

از منتظر موندن برای اتوبوس متنفرم.

Admin bar avatar

علیرضا امیری

من علیرضا امیری هستم.علاقه زیادی به یادگیری و تدریس و ترجمه زبان انگلیسی دارم و مدت 9 سال به این حرفه مشغول هستم.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.