Edit Content

تیچر پلاس، پلتفرم دوره های آموزشی آنلاین و آفلاین زبان انگلیسی

اصلاح کاربردی در خصوص “تنفر داشتن”

برای مفهوم ‘متنفر بودن از، تنفر داشتن از’ یکی از رایج ترین واژگانی که مورد استفاده قرار می گیرد کلمه hate است؛ اما این تنها واژه ای نیست که افراد برای بیان این مفهوم استفاده می کنند. یکی دیگر از واژگانی که افراد برای بیان این مفهوم استفاده می کنند اصلاح can’t stand است.

به دو مثال توجه کنیم:

I can’t stand your friend!

از دوستت متنفرم!

Why can’t you stand pizza?

چرا از پیتزا متنفری؟

نکته: اگر بخواهیم بعد از این اصلاح از یک فعل استفاده کنیم، به انتهای فعل مورد استفاده حروف ing اضافه می شود. به یک مثال توجه کنید:

I can’t stand waiting for buses.

از منتظر موندن برای اتوبوس متنفرم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *