فروشگاه

کد بندی ۵۰۴ واژه ضروری

ریال 135,000

شناسه: 133 دسته بندی: , برچسب: ,

توضیحات

برای یادگیری لغات تافل،۵۰۴،۱۱۰۰ واژه پیشنهاد ویژه ای برای شما داریم!

ﻣﻐﺰ ﻣﺎ از دو ﻧﻴﻤﻜﺮه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ : ﻧﻴﻤﻜﺮه راﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت را درﺑﺮمی ﮔﻴﺮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣـﺴﺌﻮل ﺛﺒـﺖ خلاقیت‌هایی ﭼـﻮن ﻣﻮﺳـﻴقی، ﻧﻘﺎشی و … در ذﻫﻦ اﺳﺖ و ﻧﻴﻤﻜﺮه ﭼﭗ ﻛﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ کوتاه ‌مدت را در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺴﺌﻮل ﺛﺒﺖ ﻣﻨﻄﻖ و اﺳﺘﺪﻻل اﺳﺖ. وقتی لغتی را ﺣﻔـﻆ می‌کنیم، وارد ﻧﻴﻤﻜﺮه ﭼﭗ ﻳﻌنی ﺣﺎﻓﻈﻪ کوتاه‌ مدت ما می‌گردد ﻛﻪ به‌ اندازه ﻣﺤﺪود (ﻣﺜﻼً ﻳک روز) می‌تواند ﻟﻐـﺎت را در ﺧـﻮد ﺟـﺎی دﻫـﺪ و ﺑـﺮای وارد ﺷـﺪن ﺑـﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت، اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺗﻜﺮار زﻳﺎد دارد.

                                                  به خاطر سپردن همیشگی لغات 504،1100،TOFFEL

 (جزوات PDF)

ولی اﮔﺮ اﻳﻦ ﻟﻐﺎت را ﺑﻪ ﻳـک ﺗـﺼﻮﻳﺮ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻛﻨـﻴﻢ، آن ﺗـﺼﻮﻳﺮ ﻣـﺴﺘﻘﻴﻤﺎً وارد ﻧﻴﻤﻜـﺮه راﺳـﺖ و ﺣﺎﻓﻈـﻪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺷﺪه و به‌ راحتی ﺑﺮای ﻣﺪت ﻃﻮﻻنی و ﺑﺪون اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺗﻜﺮارﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد در آنجا می‌ ماند و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ می‌ توان در ﻣـﺪت ﻳـﻚ روز، صد ﻫﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ را وارد ذﻫﻦ ﻛﺮد، ﻛﺎری ﻛﻪ به ‌طور روزﻣﺮه اﻧﺠﺎم می‌دهیم و ﺧﻴلی از ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻧﻮ و تازه‌ای را ﻛﻪ ﺣتی یک‌ بار ﻫﻢ می‌بینیم، ﺑﺮای ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗـﺎ آﺧـﺮ ﻋﻤﺮ به ‌راحتی ﺑﻪ ﻳﺎد می‌آوریم؛ ﺣﺎل اﮔﺮ این تصاویر ویژگی‌های ﻏﻴﺮﻋﺎدی هم داشته باشند ﻫﻤﺎن یک ‌بار ﺑﺮای ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﭙﺮدن آن تصویر ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ ﻛﺎفی اﺳﺖ. به عنوان ﻣﺜﺎل اﮔـﺮ شما در روز ﻫـﺰار ﻧﻔـﺮ را در ﺧﻴﺎﺑـﺎن ﺑﺒﻴﻨﻴد و یکی از آن‌ها ﺷﺎخی سبز بروی ﺳﺮش ﺑﺎﺷﺪ، آن‌ فرد ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻳﻚ ﻧﮕﺎه در ذﻫﻦ شما می ‌ماند.

آیا می دانید که رکورداران حافظه در دنیا با چه روش‌هایی لغت‌های یک دیکشنری را در مدت زمان بسیار کوتاه برای همیشه به خاطر می ‌سپارند؟

در این لحظه سایت راهی ساده با بهره گیری از روشهای آموزشی مختلف و تصویر سازی ذهنی توانسته شیوه ای جدید برای یادگیری لغات ضروری معرفی کند تا شما بتوانید مجموعه لغات ۵۰۴ واژه را بدون نگرانی و در یک مسیر بسیار کوتاه به خاطر بسپارید و دیگر مشکلات فراموشی لغات را نداشته باشید.

لغات 504،1100،TOFFEL در حافظه بلند مدت

به عنوان مثال زمانی که شما تلفظ لغت Shriek ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی فریاد را می شنوید و یا آن را به فارسی می نویسید، مشاهده می کنید که شبیه به لغت فارسی “شریک” است و حال اگر شما این لغت تداعی کننده را در یک جمله عجیب و غیر عادی هم قرار بدهید موجب می شود تا تصویری کامل و در پی آن انتقال این لغت به حافظه بلند مدت شما اتفاق بیفتد.

ولی یک راه سنتی هم وجود دارد که شما با تکرارهای زیاد بگویید ‘ جیغ – فریاد ‘ (Shriek ) باز هم تکرار کنیم ‘ جیغ – فریاد ‘ (Shriek )  و بارها و بارها این کار را تکرار کنید تا در حافظه بلند مدت شما ذخیره شود (شاید هم ذخیره نشود) و اگر هم ذخیره شد بعد از مدت کوتاهی امکان فراموشی آن است و بعد می گوئید که زبان انگلیسی فرار است.

حال روش زیر را امتحان کنید و به جای اینکه کلمه انگلیسی و معنی آن را تکرار کنید جملات مقابل آنرا تکرار کنید. (هر جمله حداقل یکبار و حداکثر سه بار )

لغت  Shriek به معنی جیغ – فریاد :   وقتی شریک فراری تو رو دیدم سرش فریاد زدم

لغت  Bachelor به معنی مجرد – لیسانس :     بچه لرها تا لیسانس بگیرن مجردن

لغت campus به معنی محوطه دانشگاه :    کم پوست بنداز تو محوطه دانشگاه

لغت Agile به معنی تند – زرنگ:    آدم زرنگ، آجیل تند سریع می خوره

لغت Phenomena به معنی آثار: اینکه امروز به فنا منا رفتیم آثار کارھای گذشته ی ماست 

لغت Assert به معنی دفاع کردن – حمایت کردن:    ھمیشه در جنگ از اسیرت دفاع کن!

لغت Voluble به معنی سلیس – روان:  حرفه ای که باشی در والیبال، روان بازی می کنی

لغت Charisma به معنی جذبه – گیرایی:    آدمھای با کاریزما جذبه ی بالایی دارند

لغت Haven به معنی بندرگاه – جای امن:   حیوان بیچاره رفت بندرگاه که جای امنی داشته باشه

حالا برگردید به کلمات و دیگر جمله رابط را تکرار نکنید.

آیا می توانید معنی لغات را به یاد بیاورید؟؟؟ معلومه که می توانید چون در حافظه بلند مدت شما و به یک باره ذخیره شده است.

ویژگی دیگر این شیوه این است که برای کسب نتیجه نیاز به هوش و استعداد خاصی نبوده و تمامی فراگیران با هر سطح هوشی و تحصیلی در پایان می توانند نتیجه مطلوب را کسب کنند.

لغات را تصویر سازی کنید تا فراموش نکنید

ویژگی های دیگر این مجموعه ها چیست؟

– با توجه به اینکه نسخه های الکترونیکی (PDF) در اختیار شما عزیزان قرار داده می شود شما می توانید در هر کجا بدون صرفه هیچ هزینه این مجموعه لغات را فرا بگیرید.

– انتقال سریع لغات به حافظه ی بلند مدت شما

– دارا بودن تلفظ صحیح هر یک از لغت

– قرار دادن مترادف های کلمات برای افزایش دامنه لغات شما

– ترجمه فارسی تمامی لغات ۵۰۴ واژه به همراه جملات رابط

– بالا رفتن سطح نمرات در کنکورهای استاندارد

– جلوگیری از فراموشی و آلزایمر به علت تقویت حافظه و تصویرسازی ذهنی

– قابل استفاده برای همه افراد و سنین

– شیوه ای سریع و اثبات شده و کاربردی

مجموعه زبان ها

آیا می دانید دوره های مشابه در موسسات زبان با قیمتی بین ۷۰ تا ۱۳۰ هزار تومان ارائه می شود؟

هنوز نظری وجود ندارد

اولین نفری باشید که درباره “کد بندی ۵۰۴ واژه ضروری” دیدگاه خود را می نویسید!