جملات کاربردی در آرایشگاه

بدون ديدگاه

Barber’s
در اين پست اصلاحات و جملات كاربردي انگليسي، در آرايشگاه عنوان شده است.

1 ماه هاست مويم را اصلاح نكرده ام.

I haven’t had a haircut for months.

2 مويم را هر دو هفته يكبار مرتب مي كنم.

I have my hair trimmed every two weeks.

3 امروز بايد سر و صورتم را اصلاح كنم.

Today, I want to have a haircut and shave.

4 سلام آقا. مي خواهم مويم را اصلاح كنم.

Hello, sir. I want to have a haircut.

5 چطور مي خواهيد باشه،آقا؟

How do you want it, sir? / how would you like it, sir?

6 چطور كوتاهش كنم،قربان؟

How shall I cut it, sir?

7 لطفاً فقط كمي مرتبش كنيد.

Just tidy it up a bit, please.

8 لطفاً همه جايش را خيلي كوتاه كنيد.

Very short all over, please.

-9 لطفاً خيلي كوتاهش نكنيد.

Don’t make it too short, please.

10 نه خيلي كوتاه،لطفا.

 Not so much off, please.

11 لطفاً فقط مرتبش كنيد.

Just give it a trim, please.

12 ممكن است فقط پشت موهايم را مرتب كنيد.

Could you just trim my hair at the back?

13 ممكنه لطفاً ريش و سبيلم را هم مرتب كنيد.

Would you please trim my mustache and beard, too?

14 ممكنه لطفاً ريش و سبيلم را بتراشيد؟

Would you please shave off my beard and mustache?

15 نمي خواهيد ريش و سبيل بگذاريد؟

Don’t you want to grow a beard and mustache?

16 مي خواهم ته ريش داشته باشم.

I’d like to have stubble on my face.

17 مي خواهم موهايم مدل دار اصلاح شود.

I want to have my hair styled.

18 مي خواهيد مدل مويتان را عوض كنيد؟

Do you want to change your hairstyle?

19 مد روز چيست؟

What is the fashion?

20 آيا اين مدل مو مد رايج است؟

Is this hairstyle in fashion?

21 نه، اين مدل مو ديگر از مد افتاده است.

No, this hairstyle is out of fashion.

22 لطفاً از خمير ريش استفاده كنيد.

Please use shaving foam/shaving cream.

23 لطفاً خيلي تكان نخوريد. اگر آرام ننشينيد چطور مي توانم موهايتان را كوتاه كنم؟

Please do not move a lot. How can I cut your hair if you don’t keep still!

24 خط موي شما داره عقب مي ره.

Your hairline is beginning to recede.

25 موهايتان را خشك و شكننده است.

Your hair is dry and fragile.

26 موهاي بالاي سرتان خيلي تنك است.

Your hair is quite thin on top.

27 مي خواهيد كمي روغن به موهايتان بزنم.

Shall I put some oil on it?

28 مي خواهيد موهايتان شسته شود؟

Would you like it washed?

29 شامپو بزنم؟

How about a shampoo?

30 نه متشكرم، بگذاريد همينطور باشد.

No, thanks. Just leave it as it is.

31 اصلاح موهايم را مي پسندي؟

Do you like my new haircut?

32 بله، خصوصاً خط ريشتان را مي پسندم.

Yes, specially your sideburns/ sideboards.

33 من موهاي صاف/ موج دار/ فر را دوست دارم.

I like straight/wavy curly hair.

34 وقتي ريشتان را از ته مي تراشيد شيك تر به نظر مي رسيد، گرچه با ريش هم خوش قيافه هستيد.

You look smarter when you are clean-shaven, though you are handsome with a beard, too.

35 با موهاي كوتاه خيلي خوشگل تر به نظر مي رسيد.

You look much more beautiful with your hair cut short.

36 با موهاي كوتاه ممكن است با پسر اشتباه گرفته شوم.

With my hair cut short, I can pass for a boy.

37 موهاي كوتاه به شما نمي آيد. چرا نمي گذاريد موهايتان بلند شود؟

Short hairstyle doesn’t suit you. Why don’t you let your hair grow?

38 اما من ترجيح مي دهم موهايم روي شانه هايم بيفتد.

But I prefer my hair to fall loose around my shoulders.

39 تصميم گرفته ام موهايم را فر كنم.

I have decided to have my hair premed.

40 چرا موهايت را مشكي نمي كني؟ خيلي از موهايت سفيد شده است.

Why don’t you color/dye your hair black? I can see lots of gray hairs.

41 چرا از يك شامپوي ضد شوره استفاده نمي كني؟ موهايت خيلي شوره دارد.

Why don’t you use an anti-dandruff shampoo? There is a lot of dandruff in your hair.

42 از مدلي كه موهايم را كوتاه كرده راضي نيستم.

I’m not satisfied with the way he cut my hair.

43 نظرتان راجع به ابروهاي پر پشت و موهاي نرم چيست؟

How about bushy eyebrows or soft hair?

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!