جملات کاربردی در آرایشگاه

بدون ديدگاه

Barber’s
در اين پست اصلاحات و جملات كاربردي انگليسي، در آرايشگاه عنوان شده است.

-1 ماه هاست مويم را اصلاح نكرده ام.

I haven’t had a haircut for months.

-2 مويم را هر دو هفته يكبار مرتب مي كنم.

I have my hair trimmed every two weeks.

-3 امروز بايد سر و صورتم را اصلاح كنم.

Today, I want to have a haircut and shave.

-4 سلام آقا. مي خواهم مويم را اصلاح كنم.

Hello, sir. I want to have a haircut.

-5 چطور مي خواهيد باشه،آقا؟

How do you want it, sir? / how would you like it, sir?

-6 چطور كوتاهش كنم،قربان؟

How shall I cut it, sir?

-7 لطفاً فقط كمي مرتبش كنيد.

Just tidy it up a bit, please.

-8 لطفاً همه جايش را خيلي كوتاه كنيد.

Very short all over, please.

-9 لطفاً خيلي كوتاهش نكنيد.

Don’t make it too short, please.

-10 نه خيلي كوتاه،لطفا.

 Not so much off, please.

-11 لطفاً فقط مرتبش كنيد.

Just give it a trim, please.

-12 ممكن است فقط پشت موهايم را مرتب كنيد.

Could you just trim my hair at the back?

-13 ممكنه لطفاً ريش و سبيلم را هم مرتب كنيد.

Would you please trim my mustache and beard, too?

-14 ممكنه لطفاً ريش و سبيلم را بتراشيد؟

Would you please shave off my beard and mustache?

-15 نمي خواهيد ريش و سبيل بگذاريد؟

Don’t you want to grow a beard and mustache?

-16 مي خواهم ته ريش داشته باشم.

I’d like to have stubble on my face.

-17 مي خواهم موهايم مدل دار اصلاح شود.

I want to have my hair styled.

-18 مي خواهيد مدل مويتان را عوض كنيد؟

Do you want to change your hairstyle?

-19 مد روز چيست؟

What is the fashion?

-20 آيا اين مدل مو مد رايج است؟

Is this hairstyle in fashion?

-21 نه، اين مدل مو ديگر از مد افتاده است.

No, this hairstyle is out of fashion.

-22 لطفاً از خمير ريش استفاده كنيد.

Please use shaving foam/shaving cream.

-23 لطفاً خيلي تكان نخوريد. اگر آرام ننشينيد چطور مي توانم موهايتان را كوتاه كنم؟

Please do not move a lot. How can I cut your hair if you don’t keep still!

-24 خط موي شما داره عقب مي ره.

Your hairline is beginning to recede.

-25 موهايتان را خشك و شكننده است.

Your hair is dry and fragile.

-26 موهاي بالاي سرتان خيلي تنك است.

Your hair is quite thin on top.

-27 مي خواهيد كمي روغن به موهايتان بزنم.

Shall I put some oil on it?

-28 مي خواهيد موهايتان شسته شود؟

Would you like it washed?

-29 شامپو بزنم؟

How about a shampoo?

-30 نه متشكرم، بگذاريد همينطور باشد.

No, thanks. Just leave it as it is.

-31 اصلاح موهايم را مي پسندي؟

Do you like my new haircut?

-32 بله، خصوصاً خط ريشتان را مي پسندم.

Yes, specially your sideburns/ sideboards.

-33 من موهاي صاف/ موج دار/ فر را دوست دارم.

I like straight/wavy curly hair.

-34 وقتي ريشتان را از ته مي تراشيد شيك تر به نظر مي رسيد، گرچه با ريش هم خوش قيافه هستيد.

You look smarter when you are clean-shaven, though you are handsome with a beard, too.

-35 با موهاي كوتاه خيلي خوشگل تر به نظر مي رسيد.

You look much more beautiful with your hair cut short.

-36 با موهاي كوتاه ممكن است با پسر اشتباه گرفته شوم.

With my hair cut short, I can pass for a boy.

-37 موهاي كوتاه به شما نمي آيد. چرا نمي گذاريد موهايتان بلند شود؟

Short hairstyle doesn’t suit you. Why don’t you let your hair grow?

-38 اما من ترجيح مي دهم موهايم روي شانه هايم بيفتد.

But I prefer my hair to fall loose around my shoulders.

-39 تصميم گرفته ام موهايم را فر كنم.

I have decided to have my hair premed.

-40 چرا موهايت را مشكي نمي كني؟ خيلي از موهايت سفيد شده است.

Why don’t you color/dye your hair black? I can see lots of gray hairs.

-41 چرا از يك شامپوي ضد شوره استفاده نمي كني؟ موهايت خيلي شوره دارد.

Why don’t you use an anti-dandruff shampoo? There is a lot of dandruff in your hair.

-42 از مدلي كه موهايم را كوتاه كرده راضي نيستم.

I’m not satisfied with the way he cut my hair.

-43 نظرتان راجع به ابروهاي پر پشت و موهاي نرم چيست؟

How about bushy eyebrows or soft hair?

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!