پيشنهاد كمك

بدون ديدگاه


پيشنهاد كمك در زبان انگليسي
Offering helpدر اين پست جملاتي در زبان انگليسي بيان شده است كه براي دادن پيشنهاد كمك به كار ميرود.

A:اگر قصد داشته باشيم به دوستي كه در حال انجام كاري است، پيشنهاد كمك بدهيم عبارت هاي زير به كار ميرود.

1: كمك ميخواهي؟

(Do you) want any help?

2: كمك لازم داري؟

(Do you) need any help?

3: ميتونم كمك كنم؟

Can I help?

4: ميتونم كمكت كنم؟

Can I give you a hand?

B: براي دادن پاسخ مثبت به پيشنهاد كمك از عبارات زير استفاده ميشود: 

5: بله اگر زحمتي نيست.

Yes, if it’s no trouble.

6: بله اگر برايت اشكالي ندارد.

Yes, if you don’t mind.

C: براي دادن پاسخ منفي از عبارات زير استفاده ميشود:

7: نه متشكرم از عهدهاش برميآيم.

No thanks. I can manage.

8: نه خوبه. خودم ميتونم انجام بدم.

No, that’s ok. I can do it myself.

D: در موقعيت هاي رسمي تر براي پيشنهاد كمك، عبارات زير به كار ميرود: 

9: ميخواهيد ظرفها را از روي ميز جمع كنم؟

Would you like me to clear the table?

10: اگر ميل داشته باشيد، گياهها را آب ميدهم.

I’ll water the plants if you’d like.

اگر در پيشنهاد كمك قصد تعارف كردن و اصرار كردن را داشته باشيم، عبارت زير به كار ميرود:

11: بگذاريد يكبار هم كه شده من اين كار را بكنم.

Let me do it for once.

12: از پيشنهادتون ممنونم اما نميخواهم به شما زحمت بدم.

I appreciate your offering but I don’t want to trouble you.

13: تعارف نكن. بگذار كمكت كنم.

Oh, come on. Let me give you a hand.

14: تعارف نكن. وقتي من ميتونم كمك كنم، مجبور نيستي اينكار را تنهايي انجام بدي.

Oh, come on. You don’t have to do it yourself if I’m here to help.

F: اگر بخواهيم به شخصي كه اتفاقي بدي براي او افتاده پيشنهاد كمك دهيم، عبارت زير استفاده ميشود: 

15: هيچ كمكي از من برميآيد.

Can I do anything to help?

16: چه كمكي از دست من برميآيد؟

What can I do to help?

17: ميخواهيد زنگ بزم آمبولانس؟

Should I call an ambulance?

18: لطفا ميشه كمك كنيد بلند شم؟

Can you help me up, please?نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!