مکالمات کلاس درس 1

بدون ديدگاه

مكالمات در كلاس درس – بخش اول- آنچه معلم مي گويد
Classroom language – what the teacher says

اين بخش شامل 30 جمله ضروري است تا متوجه شويد استاد در كلاس از شما چه مي خواهد.

1: كتابهايتان را باز كنيد و صفحه 20 را بياوريد.

Open up your book to page 20

2: ورق بزنيد/ به صفحه بعد بريد.

Turn the page over

3: لطفا تكاليفتان را تحويل دهيد.

Hand in your homework, please

4: گوش كنيد و بعد از من تكرار كنيد.

Listen and repeat after me

5: اين مكالمه را حفظ كنيد.

Learn this dialog by heart

6: معني لغات جديد را پيدا كنيد.

Look up the new words

:7 لطفا صاف بنشين (درست بنشين)

Sit up, please

8: لطفا يه نفر پنجره رو باز كنه

Some one please open the window

9: مينا كنار سارا بنيشين و با او تمرين كن.

Mina, sit with Sara and practice with her

10: جلسه بعد از شما امتحان مي گيرم.

I’m going to give you an exam next session

11: يك جلسه جبراني لازم داريم.

We need a make up

12: كدام صفحه هستيم/ درسمان كجاست؟

What page are we on

13: كارتان تموم شد؟ (وقتي معلم كاري را از دانش آموزان مي خواهد)

Are you done / Have you finished

14: بلند تر صحبت كن. نمي تونم صدات رو بشنوم.

Can you speak up? I can’t hear you

15: همه حاضرند؟

Is everybody ready?

16: ثبت نام كرده اي؟

Have your enrolled

17: لطفا صحبت نكنيد.

No talking please

18: سارا پاراگراف اول را بلند بخوان.

Sara, reed the first paragraph out loud

19: اين جدول رو توي دفترتان بنويسيد.

Copy this chart into your notebooks

20: مينا، تو از كلاس عقبي. بايد سعي كني خودت را به كلاس برسوني.

Ali you’re behind the class. You must try and catch up with the class

21: تا حالا سه جلسه غيبت داشته اي.

You’ve missed three sessions so far

22: شما قرار بود يك انشاء بنويسيد.

You were supposed to write a composition

23: وقت حضور و غياب است.

It’s time to call and roll now

25: مي خوام نمره هاي امتحان را برايتان بخوانم.

I want to read out your test scores to you

25: اگر يك جلسه ديگر غيبت كني از امتحان محروم خواهي شد.

If you miss one more session, you’ll be disqualified from the exam

26: همه تكاليفشان را تحويل داده اند؟

Has everybody handed in their homework

26: زنگ چه ساعتي مي خورد؟

What time does the bell go

27: مي خواهيد نوار را يكبار ديگه بگذارم؟

Shall I play the tape one more time

28: لطفا مقداري كچ براي من بيار.

will you fetch me some chalk, please

33: مريم يك صندلي آنطرف تر بنشين تا بتوني با رويا تمرين كني.

Maryam, move over one seat so you can practice with Roya

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!