مكالمات عذرخواهي

بدون ديدگاه

 عذرخواهي كردن در زبان انگليسي
Apologizingدر اين پست جملات مورد نياز براي عذرخواهي كردن در موارد مختلف، ارائه شده است.
ساده ترين عبارت براي عذرخواهي كردن در موقعيت هاي دوستانه و غير رسمي عبارات I’m sorry و يا Sorry میباشد. كه در پاسخ به آن مي توان از اين عبارات استفاده نمود. اشكالي ندارد It’s ok  – عيبي ندارد Never mind

1: واقعا متأسفم.

I’m really sorry

2: خيلي متأسفم.

I’m awfully sorry

3: خيلي خيلي متأسفم. (شكل قوي عذرخواهي)

I’m really awfully sorry.

4: اهمتي ندارد. (براي پاسخ به عذرخواهي)

It doesn’t matter.

5: اشكالي نداره. اين چيزها پيش مياد.

It’s ok. These things happen.

6: ببخشيد كتابت را گم كردم.

I’m sorry for losing your book.

7: ببخشيد دير كردم.

I’m sorry I’m late.

8: اشكالي نداره. بياييد و بنشينيد.

It doesn’t matter. Come in and sit down.

9: عذر مي خواهم كه ديروز به ادبي كردم.

I’m sorry for being rude yesterday.

در موقعيت هاي رسمي و يا مكاتبات از عبارات زير استفاده مي شود.

10: عذر خواهي مي كنم/ پوزش مي خواهم.

My apologies

11: لطفا عذرخواهي بنده را بپذيريد.

Please accept my apologies.

12: من يك عذرخواهي به شما بدهكارم.

I owe you an apology.

13: لطفا عذرخواهي مرا به خاطر تأخير بپذيريد.

Please accept my apologies for the delay.

14: بسيار خوب عذرخواهيتان پذيرفته شد. (براي شوخي و به حالت دوستانه)

Ok. Your apology is accepted.

15: از اينكه زحمتتان ميدم معذرت ميخوام.

I’m sorry to have troubled you.

16: از اينكه مزاحمتون مي شم، معذرت مي خوام.

I’m sorry to bother you.

17: اشكالي نداره، اصلا حرفش رو هم نزن، درك مي كنم.

That’s all right. Don’t mention it. I understand.

18: ببخشيد، مزاحم شما هستم؟

Excuse me. Am I disturbing you?

19: معذرت مي خوام منظوري نداشتم / متوجه نشدم.

I’m sorry. I didn’t mean to/ realize.

20: معذرت مي خوام كه بايد اينو بهتون بگم، اما

I’m sorry I have to tell you this, but …

21: متأسفيم بايد به اطلاع برسونيم كه … (در موقيعت هاي خيلي رسمي)

We regret to inform you that …نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!