آشپزی در انگلیسی

بدون ديدگاه


جملات زبان انگليسي در مورد غذاها
انواع پختن و سرخ كردن
Cooking & Frying-1 غذاي آب پز زياد مي خوري؟

Do you eat a lot of boiled food?

-2 يك تخم مرغ آب پز(سفت)/ عسلي مي خواهم.

I want a hard-boiled/soft-boiled egg.

-3 ماهي را سرخ بكنم؟

Shall I fry the fish?

-4 وقت آنست كه گوشت را كباب كنيم.

It’s time to grill the meat.

-5 مي خواهم مرغ(جوجه) را داخل فر بگذارم.

I want to roast the chicken.

-6 گاهي سبزيجات را با بخار مي پزم.

I sometimes cook vegetables with steam.

-7 ماهي دودي دوست داري؟

Do you like smoked fish?

-8 نه ماهي شور دوست دارم.

No ,I like pickled salmon.

-9 فكر مي كنم چيزي دارد مي سوزد.

I think something is burning.

-10 نگاه كن! شير دارد سر مي رود.

Look! The milk is boiling over.

-11 بگذار كره آب شود.

Let the butter melt.

-12 بگذار گوشت به مدت دو ساعت آرام بجوشد.

Let the meat simmer for two hours.

-13 اين قابلمه براي آرام پخت گوشت و سبزيجات خوب است.

This pan is good for poaching meat and vegetables.

-14 بندرت از ديگ زودپز استفاده مي كنم.

I seldom use a pressure cooker.

-15 وقتي سر كار مي روم از آرام پز استفاده مي كنم.

I use the slow cooker when I go to work.

-16 پلوپز واقعاً كمك بزرگي است.

The rice cooker is really a big help.

-17 دست پخت مادرم خوب است.

My mother is good cook.

-18 كتاب آشپزي داري؟

Do you have a cookbook?

-19 دستور طبخ اين غذا را دارم .

I have the recipe for this dish.

-20 ايراني ها خيلي برنج مي خورند.

Iranians eat too much rice.

-21 غذاي دلخواه من استيك با قارچ است.

My favorite food is steak with mushrooms.

-22 چطور است جوجه كباب شده(جوجه اي كه درسته روي آتش كباب شود) بخوريم؟

How about eating barbecue/barbecued chicken /grilled chicken?

-23 من مرغ (جوجه) سرخ شده ( سوخاري) را ترجيح مي دهم.

I prefer fried chicken.

meat balls -24 گوشت چرخ كرده ايست كه به صورت كوفته هاي كوچك در آمده و mashed potato سيب زميني له شده است.

We had meat balls and mashed potato.

-25 پيتزا دوست داري؟

Do you like pizza?

-26 سيب زميني سرخ شده مي خواهي؟

Do you want French fries/French fried potatoes?

-27 مي توانم طي ده دقيقه املت درست كنم.

I can make an omelet /omelet in ten minutes.

-28 من همبرگر و نوشابه مي خواهم.

I want a hamburger and coke.

-29 ايتاليايي ها در غذاهايشان خمير( ماكاروني) زياد بكار مي برند.

Italians use a lot of pasta in their dishes.

-30 گاهي اوقات براي صبحانه (تخم مرغ) نيمرو مي خورم.

I sometimes have fried eggs for breakfast.

-31 تخم مرغ هايتان چطور پخته شوند؟(در رستوان يا هتل)

How do/ would you like your eggs?

scrambled eggs -32 تخم مرغ نيمرويي است كه هنگام پختن آنرا هم بزنند و زيرو رو كنند.

I want them scrambled.

-33 منظور نيمرويي است كه تخم مرغ هنگام پختن هم نزنند و زرده آن با سفيده مخلوط نشود.

I want them sunny-side up. 

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!