بانکداری در انگلیسی

بدون ديدگاه


جملات زبان انگليسي در بانك
Bank-1 نزديكترين شعبه بانك صادرات كجاست؟

Where is the nearest branch of Saderat Bank?

-2 شما كارمند اين بانك هستيد؟

Are you bank clerk here?

-3 لطفا به صندوقداري كه آنجاست مراجعه كنيد.

Please go to the cashier over there.

4 الان پشت باجه خيلي شلوغ است.

There are many people at the counter now.

-5 من بانك صادرات حساب دارم.

I bank with Saderat.

-6 من مشتري اين بانك هستم.

I am a client of this bank.

-7 مي توانم كمكتان كنم؟

May I help you?

-8 مايلم در بانك شما حساب باز كنم.

I would like to open an account with your bank.

-9 چه حسابي باز مي كنيد؟ پس انداز يا جاري؟

What kind of account would you like to open? a saving account or a checking account?

-10 مي توانم يك حساب مشترك باز كنم؟

Can I open a joint account?

-11 آيا پول به حساب واريز مي كنيد يا برداشت مي كنيد؟

Do you wish to deposit or withdraw money?

-12 لطفاً فيش پرداخت را پر كنيد.

Fill out the deposit slip, please.

-13 ميشه لطفا موجودي مرا بگوييد؟

Could you tell me what my balance is, please?

-14 ديروز 500 دلار به حسابت ريختم.

I paid 500 dollars into your account yesterday.

-15 دفترچه تان لطفا.

Give me your passbook/ bankbook, please.

-16 مي خواهم دويست دلار از حسابم برداشت كنم.

I would like to withdraw 200 dollars.

-17 حسابم در اين بانك خوب كار مي كند.

I have a good credit with this bank.

-18 مي توانم گزارش حسابم را ببينم؟

May I see a statement of my account?

-19 شما بيش از موجودي خود برداشت كرده ايد.

You are overdrawn.

-20 كجا مي توانم اين چك را نقد كنم؟

Where can I cash this check?

-21 اين چك در وجه حامل است.

This check is payable to the bearer.

-22 چندي مي خواهيد؟

How do you want the money?

-23 لطفا پنجاه دلاري بهم بدين.

Please give me fifties.

-24 چك من هيچ وقت برگشت نخورده است.

My check has never bounced.

-25 هيچ وقت تا حالا چك بي محل كشيدي؟

Have you ever drawn a bad cheek?

-26 اين چك سفيد امضا مال شماست؟

Is this blank cheek yours?

-27 رقم را به حروف هم بنويسيد.

Write the amount out in words, too.

-28 نرخ سود اينجا چقدر است؟

What’s the rate of interest here?

-29 هفت و نيم درصد.

Seven and a half percent.

-30 نرخ برابري ارز چقدر است؟

What’s the exchange rate?

-31 اين چك هاي مسافرتي پشت نويسي هم مي خواهد؟

Do I need to endorse these traveler’s checks?

-32 نه فقط اين يكي را پشت نويسي كنيد و پشت بقيه هم فقط يك امضا بزنيد.

No, endorse this one and just sign your name on the back of the other ones.

-33 خانه ما در رهن بانك است.

Our house is mortgaged to the bank.

-34 بانك به شما وام خواهد داد.

The bank will give/grant you a loan.

-35 بانك براي وام هاي جديد شرايط سختي گذاشته است.

The bank has set strict conditions for new loans.

-36 هنوز دارم قسط هاي وامم را مي دهم.

I am still paying off my loan.

-37 براي باز پرداخت اين وام مهلت بيشتري مي خواهم.

I need more time to pay back this loan.

ATM: دستگاه خود پرداز
draw a check : چك كشيدن
balance : موجودي
banking: بانكداري
bank transaction : معاملات بانكي
bill of exchange : برات
blank check: چك سفيد امضاء
block an account : حساب را مسدود كردن
bounced check: چك برگشتي
certified check : چك تضميني

check book : دسته چك
check clearing : وصول چك
check stub : ته چك
check to the order of : چك در وجه
dud/ bad check : چك بي محل
draft : حواله بانكي
endorse a check : پشت نويسي كردن
housing procurement loan: وام خريد مسكن
interest-free loan : وام قرض الحسنه
joint account : حساب مشترك
long-term loan : وام بلند مدت
post-dated check : چك مدت دار
promissory note : سفته
renew a loan : وام را تمديد كردن
stale check : چك تاريخ گذشتهنوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!