جملات سببی

بدون ديدگاه

📍بررسی کوتاه جملات سببی در زبان انگلیسی

✒️ Causative sentences
جملات سببی

🏷 جمله سببي یا “Causative Sentence” زماني بکار مي رود که در آن فاعل، انجام فعل را به شخص ديگري واگذار نمايد.

🏷 مثلا جمله “دادم اطاقم را تميز کنند” يک جمله سببي مي باشد.

🏷 در زبان انگليسي براي نوشتن جملات سببي از افعال “have و get” بصورت زير استفاده مي کنند.

📌 S + have / get + obj + p.p

▪️I got my room cleaned.

دادم اطاقمو تميز کنند.

▪️ They got their photos enlarged.

دادند عکساشونو بزرگ کنند.

▪️ She can have her film copied.

او مي تونه بده فيلمشو کپي کنند

▪️ We are having the office cleaned.

داریم مي ديم دفتر رو تميز کنند

▪️ I must have my hair cut.

بايد بدم موهامو کوتاه کنند.

📌 به جملات فوق که در آن فردي که انجام کار را به او واگذار مي کنيم نامشخص است، جملات سببي مجهول گفته مي شود.

🏷 در جملات سببي معلوم، کننده کار مشخص است. ساختار جملات سببي معلوم بصورتهاي زير مي باشد:

📌 S + have + S +(to مصدر با) + obj
📌S + get + S + ( to مصدر با) + obj

🏷 توی دو فرمول بالا “S” اول مسبب انجام کار و “S” دوم کننده کار می باشد.”obj” مفعول می باشد

▪️ I had my brother paint my room.

▪️ I got my brother to paint my room.

برادرم دادم اطاقم را رنگ کند

📌مي توان از کلماتي از قبيل “make” “let”نيز بجاي “have” در جملات سببي معلوم استفاده نمود.

▪️I made my brother help me finish the job.

برادرم را مجبور کردم کمکم کند کارم را تمام کنم

📌 مي توان از کلماتي از قبيل “want “ask, request, tell, order, force, نيز بجاي” get” در جملات سببي معلوم استفاده نمود.

▪️ I asked my brother to help me finish the job.

از برادرم خواستم کمکم کند تا کارم را تمام کنم

📌 فعل بعد از “help” در امریکایی بدون “to” ولی در انگلیسی با “to” می اید.

 

🔏 zabanclass VIP channel : www.zabanclass.ir

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!