اصطلاح کاربردی امروز

بدون ديدگاه

اصطلاح كاربردى امروز:

Out of the blue

(خيلى ناگهانى و غيرمنتظره)

Completely out of the blue, she got a letter from her ex-husband in New York.

او كاملا ناگهانى و غير منتظره نامه اى از شوهر سابقش در نيويورك دريافت كرد.

One night, Alex phoned me out of the blue and said he was in some kind of trouble.

يك شب الكس به طور ناگهانى به من زنگ زد و گفت در نوعى دردسر افتاده است.

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!