مشتقات کلمه create

بدون دیدگاه

1: Create (v)

خلق کردن

The government plans to create more jobs for young people.

2: Creator (n)

خالق ، آفریننده

Walt Disney, the creator of Mickey Mouse .

3: Creation (n)

خلق ، آفرینش

The creation of 2,000 new jobs.

4:Creative (adj)

خلّاق

This job is so boring. I wish I could do something more creative.

5: Creativity (n)

خلاقیت

Editors complain about the lack of creativity in the ideas put to them.

6: Creatively (adv)

خلّاقانه

Do your work creatively!

7: Creature (n)

مخلوق , آفریده

Respect all living creatures .

Admin bar avatar

علیرضا امیری

من علیرضا امیری هستم.علاقه زیادی به یادگیری و تدریس و ترجمه زبان انگلیسی دارم و مدت 9 سال به این حرفه مشغول هستم.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.