فعل عبارتى HANG UP

بدون ديدگاه

فعل عبارتى امروز HANG UP ميباشد كه دو معنى متفاوت ان را در اين پست بررسى ميكنيم:

Hang up

1 : اويزان كردن:

Come in, the maid will hang up your coat.

بيا داخل. خدمتكار كت تو را اويزان خواهد كرد.

Your clothes are so untidy; why didn’t you hang them up last night?

لباس هايت خيلى نامرتب است، چرا ديشب انها را اويزان نكردى؟

2 : به تماس تلفنی خاتمه دادن:

Gosh, I forgot to ask for his number before I hung up.

خدايا! يادم رفت شماره اش را بپرسم قبل از قطع كردن.

We were talking on the phone, but she suddenly hung up when her mother came into the room.

داشتيم پشت تلفن حرف ميزديم، ولى يكدفعه وقتى مادرش داخل اتاق شد قطع كرد.

 

[player id=7321]

 

 

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!