استفاده از whether و if

بدون ديدگاه

استفاده از whether و if در انگليسى

حروف ربط whether و if اغلب در موقعيت های یکسان بکار می روند. وقتی در جمله ای کلمه ی or به کار رفته باشد، به جای حرف ربط if معمولاً از حرف ربط whether استفاده می شود به ویژه اگر این حرف در اول آن جمله امده باشد:

Whether you see him or not , phone me later.

چه او را دیدی چه ندیدی بعداً به من زنگ بزن.

If you see him, phone me.

اگر او را دیدی به من زنگ بزن.

 قبل از مصدر فقط می توان از حرف ربط whether استفاده کرد و نه از if :

The question is whether to go or stay.

سوال این است که برویم یا بمانیم.

 همچنین بعد از حرف اضافه فقط whether به کار می رود :

It depends on whether she’s ready or not.

بستگی دارد به اینکه او آماده است یا نه.

 بعد از اسم، حرف ربط whether به کار می رود :

It’s your decision whether you go or stay.

تصمیم شماست که بروید یا بمانید.

 در جملات دارای or not … نیز اغلب از whether استفاده می کنند :

They’re coming whether you like it or not.

انها مى ايند چه خوشتان بیاید چه خوشتان نیاید.

We have to decide whether or not to support this idea.

باید تصمیم بگیریم که از اين ايده حمایت کنیم یا نه.

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!