واژگان انگلیسی پایه هفتم – درس 2

بدون ديدگاه
ردیف واژه معنی نقش گرامری
1 Nice to meet you. /naɪs tu mit ju./ از آشنایی با تو خوشوقتم. از آشنایی با شما خوشبختم. جمله
2 man /mæn/ مرد اسم
3 yes /jes/ بله آره حرف ندا
4 Here’s your card. /hɪrz jʊər kɑrd./ (بفرمایید) این هم کارت عضویت شما. جمله
5 sure /ʃʊr/ حتما البته حرف ندا
6 Sorry, what’s your last name again? /ˈsɑri, wʌts jʊər læst neɪm əˈgɛn?/ ببخشید، فامیلی تان چه بود؟ ببخشید، نام خانوادگی ات چه بود؟ جمله
7 ok /oʊˈkeɪ/ باشه بسیار خب، قبول (است) حرف ندا
8 Nice to meet you, too. /naɪs tu mit ju, tu./ من هم از دیدن شما خوشبختم. من هم از آشنایی با تو خوشبختم. جمله
9 I can’t spell … /aɪ kænt spɛl …/ من نمی توانم … را هجی کنم. جمله
10 girl /ɡɜːrl/ دختر دختر بچه اسم
11 Can I help you? /kæn aɪ hɛlp ju?/ می‎توانم کمک‎تان کنم؟ جمله
12 woman /ˈwʊm.ən/ زن خانم اسم
13 She’s my teacher Mrs. … /ʃiz maɪ ˈtiʧər ˈmɪsɪz. …/ او معلم من خانم … است. جمله
14 Can you help me, please? /kæn ju hɛlp mi, pliz?/ می توانید لطفا به من کمک کنید؟ جمله
15 Who is that boy? /hu ɪz ðæt bɔɪ?/ آن پسر کیست؟ جمله
16 She’s my classmate … /ʃiz maɪ ˈklæˌsmeɪt …/ او همکلاسی من … است. جمله
17 Who is that man? /hu ɪz ðæt mən?/ آن مرد کیست؟ جمله
18 He’s my teacher Mr. … /hiz maɪ ˈtiʧər ˈmɪstər. …/ او معلم من آقای … است. جمله
19 friend /frend/ دوست رفیق اسم
20 classmate /ˈklæs.meɪt/ هم‌کلاسی اسم
21 This is my friend … /ðɪs ɪz maɪ frɛnd …/ این دوست من … است. جمله
22 Let’s talk to him. /lɛts tɔk tu hɪm./ بیا (برویم) با او حرف بزنیم. جمله
23 Can I have my library card, please? /kæn aɪ hæv maɪ ˈlaɪˌbrɛri kɑrd, pliz?/ می توانم کارت عضویت کتابخانه ام را داشته باشم، لطفا؟ جمله
24 He is my friend … /hi ɪz maɪ frɛnd …/ او دوست من … است. جمله
25 Who is that woman? /hu ɪz ðæt ˈwʊmən?/ آن خانم کیست؟ جمله
26 Welcome to our school. /ˈwɛlkəm tu ˈaʊər skul./ به مدرسه ی ما خوش آمدی. جمله
27 Who is that girl? /hu ɪz ðæt gɜrl?/ آن دختر کیست؟ جمله
28 Sorry, what’s your first name again? /ˈsɑri, wʌts jʊər fɜrst neɪm əˈgɛn?/ ببخشید، اسم تان چه بود؟ جمله
29 He’s our new classmate. /hiz ˈaʊər nu ˈklæˌsmeɪt./ او هم کلاسی جدید ماست. جمله
30 boy /bɔɪ/ پسر پسر بچه اسم

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!