واژگان انگلیسی پایه هفتم – درس 8

بدون ديدگاه

ردیف واژه معنی نقش گرامری
1 What’s your favorite food? /wʌts jʊər ˈfeɪvərɪt fud?/ عذای مورد علاقه ی شما چیست؟ جمله
2 jelly /ˈdʒel.i/ ژله اسم
3 rice /rɑɪs/ برنج اسم
4 Look, it’s enough. /lʊk, ɪts ɪˈnʌf./ ببین، دیگر بس است. جمله
5 spaghetti /spəˈgɛti/ اسپاگتی ماکارونی اسم
6 orange /ˈɑr.ɪndʒ/ پرتقال اسم
7 Let’s take something to eat. /lɛts teɪk ˈsʌmθɪŋ tu it./ بیا یک چیز بخوریم. جمله
8 cheese /tʃiːz/ پنیر اسم
9 potato /pəˈteɪt̬.oʊ/ سیب‌زمینی اسم
10 Ok, let’s go to the kitchen. /ˈoʊˈkeɪ, lɛts goʊ tu ðə ˈkɪʧən./ باشه، بیا به آشپزخانه برویم. جمله
11 Let’s have something to drink. /lɛts hæv ˈsʌmθɪŋ tu drɪŋk./ بیا یک چیز بنوشیم. جمله
12 kebab /kəˈbɑːb/ کباب اسم
13 bread /bred/ نان اسم
14 date /deɪt/ خرما اسم
15 egg /eg/ تخم مرغ اسم
16 yogurt /ˈjoʊ.gərt/ ماست اسم
17 fruit /fruːt/ میوه اسم
18 I’d like some … /aɪd laɪk sʌm …/ من کمی … می خورم. من کمی … میل دارم. جمله
19 What’s your favorite drink? /wʌts jʊər ˈfeɪvərɪt drɪŋk?/ نوشیدنی مورد علاقه ی شما چیست؟ جمله
20 like /lɑɪk/ دوست داشتن خوش آمدن فعل
21 Me too. Let’s have some cake and milk. /mi tu. lɛts hæv sʌm keɪk ænd mɪlk./ منم همینطور. بیا کمی شیر و کیک بخوریم. جمله
22 What do you like to drink? /wʌt du ju laɪk tu drɪŋk?/ چی میل دارید بنوشید؟ چی دوست داری بنوشی؟ جمله
23 I feel thirsty. /aɪ fil ˈθɜrsti./ من احساس تشنگی می کنم. جمله
24 salad /ˈsæl.əd/ سالاد اسم
25 How about some cake and milk? /haʊ əˈbaʊt sʌm keɪk ænd mɪlk?/ نظرت راجع به کمی کیک و شیر چیست؟ چطور است کمی کیک و شیر بخوریم؟ جمله
26 orange juice /ˈɔrənʤ ʤus/ آب پرتقال اسم
27 I feel hungry. /aɪ fil ˈhʌŋgri./ من احساس گرسنگی می کنم. جمله
28 food /fuːd/ غذا خوراکی، خوردنی اسم
29 banana /bəˈnɑː.nə/ موز اسم
30 quince /kwɪns/ به (میوه) اسم
31 Let’s take something to drink. /lɛts teɪk ˈsʌmθɪŋ tu drɪŋk./ بیا یک چیز بنوشیم. جمله
32 cake /keɪk/ کیک اسم
33 carrot /ˈkær.ət/ هویج اسم
34 What do you like to eat? /wʌt du ju laɪk tu it?/ چی میل دارید بخورید؟ چی دوست داری بخوری؟ جمله
35 Let’s have something to eat. /lɛts hæv ˈsʌmθɪŋ tu it./ بیا یک چیز بخوریم. جمله
36 feel /fiːl/ احساس کردن حس کردن، حس داشتن فعل
37 chicken /ˈtʃɪk.ən/ مرغ جوجه اسم
38 thirsty /ˈθɜr.sti/ تشنه صفت
39 Sounds good. /saʊndz gʊd./ خوب به نظر می آید. جمله
40 coconut /ˈkoʊ.kəˌnʌt/ نارگیل اسم
41 honey /ˈhʌn.i/ عسل اسم
42 drink /drɪŋk/ نوشیدنی اسم
43 milk /mɪlk/ شیر اسم
44 onion /ˈʌn.jən/ پیاز اسم
45 That’s my favorite. /ðæts maɪ ˈfeɪvərɪt./ آن (غذا) مورد علاقه ی من است. جمله
46 I am hungry. /aɪ æm ˈhʌŋgri./ من گرسنه هستم. جمله
47 hungry /ˈhʌŋɡri/ گرسنه صفت
48 apple /ˈæp.əl/ سیب اسم
49 water /ˈwɔː.tər/ آب اسم
50 ice cream /ˈɑɪs.kriːm/ بستنی اسم
51 pineapple /ˈpɑɪˌnæp.əl/ آناناس اسم
52 How do you say … in English? /haʊ du ju seɪ … ɪn ˈɪŋglɪʃ?/ … به انگلیسی چه می شود؟ … (واژه) را به انگلیسی چطور می گوییم؟ جمله
53 zucchini /zuˈkini/ کدو سبز اسم
54 favorite /ˈfeɪ.və.rɪt/ مورد علاقه صفت
55 I’m hungry. How about you? /aɪm ˈhʌŋgri. haʊ əˈbaʊt ju?/ من گرسنه هستم. تو چطور؟ جمله
56 juice /dʒuːs/ آبمیوه آب (میوه) اسم
57 enough /ɪˈnʌf/ (به اندازه) کافی ضمیر
58 fish /fɪʃ/ (گوشت) ماهی اسم
59 I am thirsty. /aɪ æm ˈθɜrsti./ من تشنه هستم. جمله
60 tea /tiː/ چای اسم
61 go shopping /goʊ ˈʃɑp.ɪŋ/ به خرید رفتن فعل
62 I’d like some tea with my cake. /aɪd laɪk sʌm ti wɪð maɪ keɪk./ من دوست دارم کمی چای با کیکم بخوریم. جمله
63 tomato /təˈmeɪt̬.oʊ/ گوجه فرنگی اسم

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!