واژگان انگلیسی پایه هفتم – درس 4

بدون ديدگاه

ردیف واژه معنی نقش گرامری
1 aunt /ænt/ خاله/ عمه/ زن عمو/ زن دایی اسم
2 shopkeeper /ˈʃɑpˌkipər/ مغازه دار اسم
3 employee /ɛmˈplɔɪi/ کارمند اسم
4 wife /waɪf/ همسر زن اسم
5 What is your mother’s job? /wʌt ɪz jʊər ˈmʌðərz ʤɑb?/ شغل مادر شما چیست؟ جمله
6 number /ˈnʌm.bər/ عدد شماره (تلفن) اسم
7 driver /ˈdrɑɪ.vər/ راننده اسم
8 pilot /ˈpɑɪ.lət/ خلبان اسم
9 baker /ˈbeɪ.kər/ نانوا شیرینی پز اسم
10 job /dʒɑːb/ شغل کار اسم
11 waiter /ˈweɪ.tər/ پیشخدمت (آقا) گارسون اسم
12 Is that your father? /ɪz ðæt jʊər ˈfɑðər?/ آیا او پدر شماست؟ جمله
13 florist /ˈflɔrɪst/ گل‌فروش گلکار اسم
14 postman /ˈpoʊstmən/ پستچی نامه رسان اسم
15 son /sʌn/ (فرزند) پسر فرزند مذکر اسم
16 brother /ˈbrʌð.ər/ برادر اسم
17 How old is he? /haʊ oʊld ɪz hi?/ او چند ساله است؟ جمله
18 grandmother /ˈgrændˌmʌð.ər/ مادربزرگ اسم
19 daughter /ˈdɔːtər/ (فرزند) دختر فرزند مونث اسم
20 worker /ˈwɜr.kər/ کارگر اسم
21 picture /ˈpɪk.tʃər/ تصویر عکس اسم
22 uncle /ˈʌŋ.kəl/ عمو/ دایی/ شوهرخاله/ شوهرعمه اسم
23 housewife /ˈhɑʊs.wɑɪf/ خانم خانه‌دار کدبانو اسم
24 What is your father’s name? /wʌt ɪz jʊər ˈfɑðərz neɪm?/ اسم پدر شما چیست؟ جمله
25 family /ˈfæm.ə.li/ خانواده اسم
26 What’s your father’s job? /wʌts jʊər ˈfɑðərz ʤɑb?/ شغل پدر شما چیست؟ جمله
27 teacher /ˈtiː.tʃər/ معلم آموزگار، مدرس اسم
28 farmer /ˈfɑr.mər/ کشاورز اسم
29 Can you write it for me, please? /kæn ju raɪt ɪt fɔr mi, pliz?/ می توانید لطفا این را برای من بنویسید؟ جمله
30 sister /ˈsɪs.tər/ خواهر اسم
31 mother /ˈmʌð.ər/ مادر اسم
32 How old is your …? /haʊ oʊld ɪz jʊər …?/ … شما چند ساله است؟ جمله
33 nurse /nɜrs/ پرستار اسم
34 dentist /ˈden.t̬ɪst/ دندانپزشک اسم
35 engineer /ˌen.dʒəˈnɪr/ مهندس اسم
36 nice /nɑɪs/ خوب خوشحال، زیبا صفت
37 mechanic /məˈkæn.ɪk/ مکانیک اسم
38 grandfather /ˈgrændˌfɑð.ər/ پدربزرگ اسم
39 What’s his job? /wʌts hɪz ʤɑb?/ شغل او چیست؟ جمله
40 How do you spell your first name? /haʊ du ju spɛl jʊər fɜrst neɪm?/ اسم کوچک‌تان را چگونه هجی می‌کنید؟ جمله
41 painter /ˈpeɪnt.ər/ نقاش اسم
42 cook /kʊk/ آشپز اسم
43 He’s … years old. /hiz … jɪrz oʊld./ او … ساله است. جمله
44 He’s a … /hiz eɪ …/ پدر من یک … [شغل] است. جمله
45 father /ˈfɑð.ər/ پدر اسم
46 policeman /pəˈliːsmən/ پلیس اسم
47 doctor /ˈdɑk.tər/ پزشک دکتر، دکترا اسم

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!