واژگان انگلیسی پایه نهم – درس 3

بدون ديدگاه

ردیف واژه معنی نقش گرامری
1 holiday /ˈhɑːlədeɪ/ روز تعطیل تعطیلی، مناسبت اسم
2 Do you and your cousins set the Haft Seen table? /du ju ænd jʊər ˈkʌzənz sɛt ðə hæft sin ˈteɪbəl?/ آیا شما و خویشاوندان شما سفره هفت سین می چینند؟ جمله
3 celebrate a religious holiday /ˈsɛləˌbreɪt ə rɪˈlɪʤəs ˈhɑləˌdeɪ/ تعطیلات مذهبی را جشن گرفتن بزرگداشت تعطیلات مذهبی عبارت
4 I just love New Year holidays! /aɪ ʤʌst lʌv nu jɪr ˈhɑləˌdeɪz!/ من واقعا تعطیلات سال نو را دوست دارم! جمله
5 Do you get New Year gifts too? /du ju gɛt nu jɪr gɪfts tu?/ آیا هدیه ی سال نو هم می گیرید؟ آیا عیدی هم می گیرید؟ جمله
6 set the table /sɛt ðə ˈteɪbəl/ چیدن میز غذا عبارت
7 Commemorate NE martyrs /kəˈmɛməˌreɪt ɛn i ˈmɑrtərz/ گرامی داشت شهدای انرژی هسته ای مراسم یادبود شهدای انرژی هسته ای عبارت
8 They say their Eid prayers before noon. /ðeɪ seɪ ðɛr aɪd prɛrz bɪˈfɔr nun./ آنها نماز عید شان را قبل از ظهر می خوانند. جمله
9 Do young children color the eggs? /du jʌŋ ˈʧɪldrən ˈkʌlər ði ɛgz?/ آیا بچه های کوچک تخم مرغ رنگ می کنند؟ جمله
10 clear the table /klɪr ðə ˈteɪbəl/ میز غذا را جمع کردن عبارت
11 I really like Fajr Film Festival. /aɪ ˈrɪli laɪk Fajr fɪlm ˈfɛstəvəl./ من واقعا جشنواره فیلم فجر را دوست دارم. جمله
12 go out on Nature Day /goʊ aʊt ɑn ˈneɪʧər deɪ/ بیرون رفتن در روز طبیعت عبارت
13 watch fireworks /wɑʧ ˈfaɪrˌwɜrks/ آتش بازی تماشا کردن عبارت
14 watch military parade /wɑʧ ˈmɪləˌtɛri pəˈreɪd/ تماشا کردن رژه نظامی سان دیدن عبارت
15 In all Muslim countries people hold the same ceremony. /ɪn ɔl ˈmʌzləm ˈkʌntriz ˈpipəl hoʊld ðə seɪm ˈsɛrəˌmoʊni./ در تمام کشورهای اسلامی مسلمانان مراسم یکسانی برگزار می کنند. جمله
16 gold fish /goʊld fɪʃ/ ماهی قرمز اسم
17 Does he recite the Holy Quran at the turn of the year? /dʌz hi rəˈsaɪt ðə ˈhoʊli Quran æt ðə tɜrn ʌv ðə jɪr?/ آیا او در آغاز سال (جدید) قرآن مجید قرائت می کند؟ جمله
18 Turkey /ˈtɜːrki/ ترکیه اسم
19 wear special clothes /wɛr ˈspɛʃəl kloʊðz/ پوشیدن لباس های خاص عبارت
20 Nature Day /ˈneɪʧər deɪ/ روز طبیعت سیزده بدر اسم
21 Happy New Year! /ˈhæpi nju jɪr!/ سال نو مبارک! جمله
22 national /ˈnæʃ.ən.əl/ ملی صفت
23 dish /dɪʃ/ ظرف بشقاب بزرگ، سینی اسم
24 Islamic-Iranian culture /ɪˈzlɑmɪk-ɪˈrɑniən ˈkʌlʧər/ فرهنگ اسلامی-ایرانی عبارت
25 sing the national anthem /sɪŋ ðə ˈnæʃənəl ˈænθəm/ خواندن سرود ملی عبارت
26 New Year /nju jɪr/ سال نو اسم
27 clothes /kloʊðz/ لباس اسم
28 fun /fʌn/ سرگرمی [چیز] سرگرم کننده، خوشایند، تفریح اسم
29 normally /ˈnɔːr.mə.li/ معمولا قید
30 bake a cake /beɪk ə keɪk/ کیک پختن کیک درست کردن عبارت
31 gift /gɪft/ کادو هدیه اسم
32 Muslim /ˈmʌzlɪm/ مسلمان اسم
33 Do you buy new clothes for the New Year? /du ju baɪ nu kloʊðz fɔr ðə nju jɪr?/ آیا برای سال جدید لباس های نو می خرید؟ جمله
34 We usually get money. /wi ˈjuʒəwəli gɛt ˈmʌni./ ما معمولا پول می گیریم. جمله
35 meal /miːl/ وعده غذایی غذا اسم
36 make lunch /meɪk lʌnʧ/ ناهار درست کردن عبارت
37 On Fitr Eid, Muslims don’t fast. /ɑn Fitr aɪd, ˈmʌzləmz doʊnt fæst./ در عید فطر، مسلمانان روزه نمی گیرند. جمله
38 international /ˌɪn.tərˈnæʃ.ən.əl/ بین‌المللی صفت
39 hold a ceremony /hoʊld ə ˈsɛrəˌmoʊni/ جشن برپا کردن مراسم گرفتن عبارت
40 fast /fæst/ روزه گرفتن فعل
41 Does your grandmother cook the New Year meal? /dʌz jʊər ˈgrændˌmʌðər kʊk ðə nu jɪr mil?/ آیا مادربزرگت غذای سال نو را درست می کند؟ جمله
42 We always go to my grandparents’ houses. /wi ˈɔlˌweɪz goʊ tu maɪ ˈgrændˌpɛrənts ˈhaʊsəz./ ما همیشه به خانه ی پدر بزرگ و مادربزرگم می رویم. جمله
43 Fitr Eid is an important religious holiday. /Fitr aɪd ɪz ən ɪmˈpɔrtənt rɪˈlɪʤəs ˈhɑləˌdeɪ./ عید فطر یک تعطیلات مذهبی مهم است. جمله
44 Do Chinese people buy gold fish for the New Year? /du ʧaɪˈniz ˈpipəl baɪ goʊld fɪʃ fɔr ðə nju jɪr?/ آیا چینی ها برای سال نو ماهی قرمز می خرند؟ جمله
45 grandparent /ˈgrændˌper.ənt/ پدربزرگ و مادربزرگ اسم
46 Islamic revolution anniversary /ɪˈzlɑmɪk ˌrɛvəˈluʃən ˌænəˈvɜrsəri/ سالگرد انقلاب اسلامی عبارت
47 It’s fun! /ɪts fʌn!/ خوش می گذرد! جالب و سرگرم کننده است! جمله
48 make dinner /meɪk ˈdɪnər/ شام درست کردن عبارت
49 We normally visit our relatives in Norooz. /wi ˈnɔrməli ˈvɪzət ˈaʊər ˈrɛlətɪvz ɪn Norooz./ ما معمولا در نوروز به دید و بازدید فامیل می رویم. جمله
50 Wish you a great holiday! /wɪʃ ju ə greɪt ˈhɑləˌdeɪ!/ برای شما تعطیلات خوبی آرزو دارم! امیدوارم تعطیلات خوبی داشته باشی! جمله
51 eat nuts /it nʌts/ آجیل خوردن عبارت
52 ceremony /ˈser.əˌmoʊ.ni/ مراسم جشن اسم
53 festival /ˈfes.tə.vəl/ جشنواره فستیوال اسم
54 read poems of Hafiz /rid ˈpoʊəmz ʌv Hafiz/ خواندن اشعار حافظ عبارت

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!