فعل مشابه و گيج كننده

بدون ديدگاه

5 فعل مشابه و گيج كننده؛ معنا و تفاوت ان ها به همراه مثال:

1- Supply = فراهم/تهيه کردن
Five people have been arrested for supplying arms to the terrorists.

پنج نفر به دلیل تهیه اسلحه براى تروریست ها دستگیر شده اند.

 2- Apply = درخواست کردن
By the time I saw the job advertised it was already too late to apply.

زمانى كه آگهى شغل را ديدم، براى درخواست خيلى دير شده بود.

3- Imply = اشاره کردن_دلالت کردن
His statement implies a lack of confidence in the management of the company.

بیانیه وی دلالت بر عدم اعتماد به نفس در مدیریت شرکت دارد.

4- Reply = پاسخ دادن
I try to reply to letters the day I receive them.

سعى ميكنم همان روزى كه نامه هارا دريافت ميكنم، پاسخ دهم.

5- Comply = اطاعت کردن
She was jailed for refusing to comply with the court order.

او به دليل عدم اطاعت از دستور دادگاه، به زندان افتاد.

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!