زمان حال استمراری

بدون ديدگاه

حال استمراری (the present continuous)

 در زبان انگلیسی بیشتر برای بیان کردن کارهایی که در زمان حال در حال وقوع هستند یا به طور موقت در حال رخ دادن‌اند استفاده می‌شود.

ساختار حال استمراری

 زمان حال استمراری از حالت مضارع فعل (be (am, is, are به علاوه مصدر ing- دار افعال (gerund) درست می‌شود.

 استثناها در اضافه کردن ing
1. اگر آخر فعل e بود، موقع تبدیل به gerund حذف می‌شود، به غیر از فعل‌هایی که آخرشان ee و oe و ye باشد.

Come – coming
Agree – agreeing

2. برای افعالی که قبل از آخرین حرف بی‌صدا یک حرف صدادار همراه با استرس دارند، آن حرف بی‌صدا دوبار تکرار می‌شود، به غیر از افعالی که آخرشان w و x و y باشد.

sit – sitting
fix – fixing

3. در انگلیسی بریتانیایی اگر آخر فعلی L باشد، دوبار تکرار می‌شود اما در انگلیسی آمریکایی L یکبار می‌آید.

travel – travelling (انگلیسی بریتانیایی)
travel – traveling (انگلیسی آمریکایی)

4. اگر آخر یک فعل ie باشد تبدیل به y می‌شود.

lie – lying

سوالی کردن
 برای سوالی کردن جملات حال استمراری، یا می‌توانیم جملات پرسشی بله/خیر بسازیم یا با واژه‌های پرسشی wh سوال بسازیم. برای ساخت جملات بله/خیر جای فعل be را با فاعل عوض می‌کنیم.
اگر بخواهیم با واژه‌های wh پرسشی کنیم باید ابتدا جمله خبری را به پرسشی تبدیل کنیم، بعد قسمتی از جمله را که می‌خواهیم درباره‌اش سوال کنیم، حذف می‌کنیم و واژه پرسشی مورد نظر را در ابتدای جمله قرار می‌دهیم.

Is he speaking?

منفی کردن
 برای منفی کردن جمله با حال استمراری باید بعد از فعل be و قبل از بخش ing فعل not قرار دهیم.

I am speaking
I am not speaking

he is speaking
he is not speaking.

کاربردهای حال استمراری
1. برای صحبت کردن درباره اتفاقی که در حال حاضر و موقع حرف زدن ما در حال انجام شدن است.

I’m just leaving work. I’ll be home in an hour.

من تازه دارم از سرکار می‌روم. یک ساعت دیگر به خانه می‌رسم.

Please be quiet. The children are sleeping.

لطفا ساکت باش. بچه‌ها خواب هستند.

2. برای صحبت کردن درباره چیزی که قبل و بعد از زمان خاصی در حال انجام شدن است.

At eight o’clock we are usually having breakfast.

در ساعت 8 ما معمولا صبحانه می‌خوریم.

When I get home the children are doing their homework.

وقتی به خانه می‌رسم بچه‌ها مشغول انجام دادن تکالیف‌شان هستند.

3. برای صحبت کردن درباره کاری که ما آن را موقتی می‌دانیم. به مثال‌های زیر توجه کنید:

Michael is at university. He’s studying history.

“مایکل” دانشگاه است. او دارد تاریخ می‌خواند.

I’m working in London for the next two weeks.

من دو هفته آینده را در لندن مشغول به کار هستم.

4. برای صحبت کردن درباره چیزی که جدید است و با شرایط قبل در تضاد است. به مثال‌های زیر توجه کنید:

These days most people are using email instead of writing letters.

این روزها بیشتر مردم به جای نوشتن نامه از ایمیل استفاده می‌کنند.

What sort of clothes are teenagers wearing nowadays? What sort of music are they listening to?

این روزها نوجوان‌ها چه جور لباس‌هایی می‌پوشند؟ به چه نوع موسیقی گوش می‌دهند؟

5. برای صحبت کردن درباره چیزی که تغییر می‌کند، رشد می‌کند یا بهتر می‌شود. به مثال‌های زیر توجه کنید:

The children are growing quickly.

بچه‌ها به سرعت رشد می‌کنند.

The climate is changing rapidly.

آب و هوا به سرعت دارد تغییر می‌کند.

Your English is improving.

انگلیسی شما در حال بهتر شدن است. [انگلیسی شما دارد بهتر می‌شود.]

6. برای صحبت کردن درباره اعمالی که بارها و بارها تکرار می‌شوند. معمولا در این کاربرد از قید always استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید:

It’s always raining in London.

در لندن همیشه باران می‌بارد.

They are always arguing.

آنها همیشه با هم بحث می‌کنند.

7. برای صحبت کردن درباره برنامه یا نقشه‌های ما در زمان آینده از حال استمراری استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید:

Mary is going to a new school next term.

“ماری” ترم آینده به مدرسه جدیدی می‌رود.

What are you doing next week?

هفته آینده چه برنامه‌ای داری؟

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!