تفاوت بین Immigrate و Emigrate

بدون ديدگاه

در انگلیسی چه موقع از Immigrate یا emigrate استفاده کنیم؟

When someone leaves a country, they emigrate.

پس مهاجرت كردن ازجایی میشه:emigrate

مثال:

My great-grandparents emigrated from Iran.

پدر جد من از ايران مهاجرت كرده است.

When someone arrives in a country, they immigrate.

پس مهاجرت كردن به جایی؛ میشه immigrate

مثال

My great-grandparents immigrated to the U.S .

اجداد(پدرومادرِ پدرومادرِ پدرومادرم) من به امريكا مهاجرت كردند.

همچنین به فردی که مهاجرت کرده است میگیم:

Immigrant

مهاجر

و در حالت جمع:

Immigrants

مهاجرها/ مهاجرین
مهاجرت هم میشه:

Immigration

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!