اصطلاحات ضروری با مثال های کاربردی 4

بدون ديدگاه

اصطلاحات ضروری انگلیسی با مثال های کاربردی 4 :

1. To Butt In = دخالت کردن

 It’s none of your business. Don’t butt in.

این به شما هیچ ربطی ندارد. دخالت نکن.

2. By the Way = ضمنا، اتفاقا

 By the way, I saw Mrs. Brown yesterday. She looked very sick.

من دیروز خانم براوون را دیدم. ضمنا، او مریض به نظر می رسید.

3. A Card = شوخ طبع، لطیفه گو

 I like Jack. He’s such a card.

جک را دوست دارم او یک آدم شوخ طبع است.

نکته : این اصطلاح(A Card) بیشتر برای مرد ها به کار می رود تا خانم ها.

4. To Catch = گرفتن, رسیدن به موقع

 I have to go. I have to catch the next bus.

باید بروم. باید به بس بعدی برسم.

5. To Catch On = فهمیدن, گرفتن موضوع

 I heard the joke twice, but I just didn’t catch on.

این جوک را دوبار شنیده ام اما، موضوع اش را نفهمیدم.

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!