اصطلاحات ضروری با مثال های کاربردی 1

بدون ديدگاه

 

 

اصطلاحات ضروری انگلیسی با مثال های کاربردی 1 :

1. Have a ball

لحظات خوب داشتن

🔵I feel like having a ball.

من لحظات خوبی را حس می کنم.

2. Pick up the tap

پرداخت صورت حساب

Let’s go to the restaurant, I’ll pick up your tap.

بیا برویم رستوران، من صورت حساب شما را پرداخت خواهم کرد.

3. Freeload

گرفتن چیزی که دیگری قمت آنرا پرداخته است

You have to pay your bill because it is not freeload.

شما باید صورت حساب خود را بپردازید چون کسی دیگر نپرداخته است.

4. Run out of

مورد استفاده قرار دادن، تمام کردن

I’m always running out of food.

من همیشه غذا را تمام می کنم.

5. Pick up

برداشتن

He picked up the letter and read it.

أو نامه را برداشت و خواند.

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!